’ BJAR­NES AF­GØR

Pus­le­spil­let om per­so­nen Bjar­ne Ri­is er ik­ke det sam­me uden hu­stru­en An­ne Dort­he Tan­derup. Det er i svæ­re ti­der som dis­se, at den før så hårdt­sky­den­de jern­la­dy træ­der i ka­rak­ter for sin æg­te­mand og nu fy­re­de cy­kel­boss

BT - - SPORTEN - HJÆLPERYTTEREN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk mo­hr@ spor­ten. dk

Mor­ten Bjer­re­gaard Li­vet min­der om et Tour de Fran­ce. Man­ge da­ge bul­drer det der­ud­af på li­ge vej uden sto­re for­hin­drin­ger. Men før el­ler si­den sty­rer vi di­rek­te ind i fa­re­tru­en­de bjerg­top­pe. Og net­op dér, hvor det bli­ver al­ler­svæ­rest, har vi brug for en hjæl­pe­ryt­ter til at sty­re os over li­vets mør­ke tin­der.

Spørg ba­re Bjar­ne Ri­is. Han ken­der selv til det sø­de og su­re ved til­væ­rel­sen, og i den se­ne­ste uge har han må­ske især mær­ket li­vets lus­sin­ger med først sus­pen­de­rin­gen fra Tin­koff- Saxo og si­den det en­de­gyl­di­ge far­vel til sit livs­værk, som han har ejet i 13 år. Et livs­værk, som han i 2013 solg­te til Oleg Tin­kov for i ste­det at bli­ve team ma­na­ger. For to da­ge si­den rev de to ef­ter gen­si­dig enig­hed al­le gæl­den­de kon­trak­ter imel­lem sig i styk­ker, og der­med er Bjar­ne Ri­is nu for­tid på cy­kel­hol­det.

Hel­dig­vis for Ri­is har han en uvur­der­lig ka­rak­ter og støt­te li­ge ved si­den af sig i hjem­met i Lu­ga­no i Schweiz til at sam­le sig op, når li­vet slår knu­der. Hans hu­stru An­ne Dort­he Tan­derup. En af Dan­marks jern­hår­de la­di­es på 90’ er­nes hånd­bold­lands­hold.

I 2009 sag­de Bjar­ne Ri­is og An­ne Dort­he Tan­derup ’ ja’ til hin­an­den ef­ter at ha­ve dan­net par i 12 år, og jour­na­li­sten Ni­els Chri­sti­an Jung, der har la­vet DR- do­ku­men­ta­ren ’ Ri­is - For­fra’ og fulgt de to på klods hold i halvan­det år, læg­ger ik­ke skjul på Tan­derups be­tyd­ning.

» Hun er en me­get af­gø­ren­de brik for Bjar­ne. Hun er en støt­te, der be­ty­der ut­ro­lig me­get i Bjar­nes liv, og som har væ­ret en kæm­pe støt­te i de me­get svæ­re pe­ri­o­der, Bjar­ne har væ­ret igen­nem. Men hun har selv­føl­ge­lig og­så væ­ret der i de go­de pe­ri­o­der de se­ne­ste 20 år, « si­ger Ni­els Chri­sti­an Jung.

Har selv op­le­vet pres­set

I Jungs dokumentar for­tæl­ler Bjar­ne Ri­is ær­ligt om den- gang, han i 2013 blev ramt af en de­pres­sion som føl­ge af nye do­pin­gankla­ger, blandt an­det fra hans tid­li­ge­re ryt­ter Ty­ler Ha­milt­on. Men Ri­is gen­nem­før­te den hår­de eta­pe, som li­vet hav­de sendt ham ud på. I den lig­ning og i en si­tu­a­tion som den, Bjar­ne Ri­is nu står i ef­ter det, der re­elt kan ses som en fy­ring fra Tin­koff- Saxo, ind­går An­ne Dort­he Tan­derup som en stor del af for­tæl­lin­gen, me­ner Ni­els Chri­sti­an Jung.

» Da det brænd­te al­ler­mest på op til Tour de Fran­ce i 2013, an­be­fa­le­de hun Bjar­ne at sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp. Hun har stå­et fast ved ham al­tid. Som top- hånd­bold­spil­ler har hun selv væ­ret igen­nem ma­ski­ne­ri­et i for­hold til pres­sen, men og­så pres­set som idræts­u­dø­ver. Hun har ta­ck­let for­vent­nin­ger­ne fra sig selv, fa-

Bjar­ne Ri­is og An­ne Dort­he Tan­derup mød­te hin­an­den un­der OL i At­lan­ta i 1996. Si­den er de ble­vet gift og har få­et fi­re søn­ner sam­men. Un­der Tour de Fran­ce i 1998 ( fo­to tv.) vi­ste de for før­ste gang de­res kær­lig­hed frem. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.