EN­DE BRIK’ ’’

BT - - SPORTEN - Ni­els Chri­sti­an Jung

Hun har stå­et fast ved ham al­tid. Som top- hånd­bold­spil­ler har hun selv væ­ret igen­nem ma­ski­ne­ri­et i for­hold til pres­sen, men og­så pres­set som idræts­u­dø­ver

mi­lie, ven­ner, sponso­rer osv. Så på den må­de tæn­ker hun og­så som en top sport­s­mand. Det har væ­ret og er vær­di­fuldt for Bjar­ne, « si­ger Ni­els Chri­sti­an Jung.

I et in­ter­view med TV2s Thomas Kristensen for­tal­te An­ne Dort­he Tan­derup i 2012 om en af de an­dre mod­by­de­li­ge ud­for­drin­ger, som Bjar­ne Ri­is har stå­et over for.

Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ( UCI) tru­e­de med at ta­ge Wor­ld Tour- li­cen­sen fra hol­det, og det knu­ste Ri­is fuld­stæn­dig, for­tal­te An­ne Dort­he Tan­derup.

» Han trak sig ind i sig selv og hav­de svært ved at få gjort de ting, han egent­lig ger­ne vil­le gø­re og vid­ste var nød­ven­di­ge at gø­re. Han sad me­get for­an com­pu­te­ren og spil­le­de egent­lig ’ hjer­ter­fri’, « sag­de hun i TV2- in­ter­viewet.

Bjar­ne Ri­is var hel­ler ik­ke ban­ge for at in­drøm­me, at han hav­de det me­get hårdt.

» Jeg brug­te he­le da­ge på at lig­ge i min seng med ned­rul­le­de gar­di­ner, for­di det he­le ik­ke var til at over­skue, « sag­de han.

Og­så den­gang hjalp An­ne Dort­he Tan­derup sin mand igen­nem den svæ­re tid.

Lars Steen Pe­der­sen, der i tæt sam­ar­bej­de med ho­ved­per­so­nen selv har skre­vet bo­gen ’ Ri­is’, ken­der og­så Bjar­ne Ri­is bed­re end de fle­ste.

Gavn­ligt mod­spil

Sid­ste år delt­og han i Bjar­ne Ri­is’ 50 års fød­sels­dag, der blev holdt i Vej­le. Han for­tæl­ler, at Bjar­ne Ri­is først tro­e­de, han skul­le ned i by­en for at spi­se med et ven­ne­par, men An­ne Dort­he Tan­derup hav­de ar­ran­ge­ret et sur­pri­se­par- ty for sin æg­te­mand med 3040 in­vi­te­re­de. Ri­is blev me­get rørt, og episo­den be­skri­ver iføl­ge Lars Steen Pe­der­sen på for­nem vis, hvil­ken ef­fekt An­ne Dort­he Tan­derup har på sin mand.

» Hun er det udad­vend­te for ham. Han er jo en in­tro­vert fyr en del af ti­den, og der gi­ver hun et gavn­ligt mod­spil, « si­ger han.

Bjar­ne Ri­is er iføl­ge Lars Steen Pe­der­sen god til at se nøg­ter­nt på si­ne be­slut­nin­ger, selv når han er al­ler­mest pres­set som nu. Det er en af de ting, der ken­de­teg­ner ham, me­ner han, så det er ik­ke, for­di han er fuld­stæn­dig hjæl­pe­løs på egen hånd. An­ne Dort­he Tan­derup gør ba­re Bjar­ne Ri­is stær­ke­re.

I dag har par­ret fi­re børn sam­men. Bjar­ne Ri­is har der­u­d­over to børn fra et tid­li­ge­re æg­te­skab.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra An­ne Dort­he Tan­derup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.