Ri­is bry­der tavs­he­den

BT - - SPORTEN - ORD FRA RI­IS Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Bjar­ne Ri­is ta­ler nu for før­ste gang si­den brud­det søn­dag af­ten med Tin­kof­fSaxo. Det ske­te i af­tes i en med­del­el­se, som Ri­is’ næstæld­ste søn, Thomas Ny­bo Ri­is, send­te ud på veg­ne af sin far på sin Twit­ter- pro­fil.

Bjar­ne Ri­is og hol­de­jer på Tin­koff- Saxo, Oleg Tin­kov, er ble­vet eni­ge om at op­hæ­ve sam­ar­bej­det på cy­kel­hol­det, og nu sæt­ter Bjar­ne Ri­is så for før­ste gang ord på, at han ik­ke læn­ge­re er en del af Tin­kof­fSaxo. at min tid som team ma­na­ger hos Tin­koff- Saxo op­hø­rer - det er et hold, som jeg har væ­ret en del af - og tid­li­ge­re ejer af - i me­re end et år­ti, « ly­der de før­ste ord i med­del­el­sen.

» På grund af den­ne af­ta­le bli­ver jeg nu kon­tak­tet af di­ver­se me­di­er, der øn­sker in­ter­view - hvil­ket jeg bå­de for­står og respek­te­rer. Men vi, le­del­sen i Tin­koff Sport og jeg, er ble­vet eni­ge om at hol­de os fra at kom­men­te­re yder­li­ge­re på em­net. «

BT kun­ne for en uge si­den af­slø­re, at Oleg Tin­kov hav­de sus­pen­de­ret team ma­na­ger Bjar­ne Ri­is fra Tin­koff- Saxo. Si­den har Ri­is’ go­de ven, Lars Sei­er Christensen, di­rek­tør for Saxo Bank, der sponso­re­rer cy­kel­hol­det, for­søgt at mæg­le mel­lem par­ter­ne, men uden held.

Tak­nem­me­lig

Bjar­ne Ri­is har ejet cy­kel­hol­det si­den 2000. I 2013 solg­te han det vi­de­re til Oleg Tin­kov.

Ri­is for­tæl­ler i gårs­da­gens med­del­el­se, at han er dybt tak­nem­me­lig for den tid, han har haft med hol­det.

» Mi­ne man­ge år med hol­det har væ­ret en ek­stra­or­di­nær rej­se på så man­ge må­der. Og jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed til al­le, der har bi­dra­get til at gø­re den til no­get uforg­lem­me­ligt - fra ryt­te­re og stab til sponso­rer og fans. En spe­ci­el tak til ryt­ter­ne og sta­ben på Tin­kof­fSaxo. Fort­sæt med at ar­bej­de hårdt, og så er jeg sik­ker på, at I vil nå de mål, I har sat jer. Jeg øn­sker jer al held og lyk­ke. «

» Til sidst; i den nær­me­ste frem­tid vil jeg de­di­ke­re min tid til fa­mi­li­en, mi­ne ven­ner og til at tæn­ke over og un­der­sø­ge, hvad jeg øn­sker at op­nå i mit frem­ti­di­ge pro­fes­sio­nel­le liv. I den­ne pe­ri­o­de vil jeg ik­ke væ­re til­gæn­ge­lig for me­di­er­ne. «

ud­ta­ler sig for før­ste gang om brud­det med Tin­koff- Saxo via sin søns Twit­ter- pro­fil. Fo­to: Scre­ens­hot fra Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.