’ Ri­is var overv

Et taktisk ge­ni og en af cy­kel­spor­tens sto­re me­stre. De sto­re ord er igen og igen ble­vet ta­get i brug, når ta­len er fal­det på Bjar­ne Ri­is’ ev­ner in­den for cyk­lin­gen – men er Ri­is så dyg­tig, som man­ge for­sø­ger at gø­re ham til? Nej, ly­der det enstem­migt fra

BT - - SPORTEN - EF­TER­MÆ­LE Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk mo­hr@ spor­ten. dk

Mor­ten Bjer­re­gaard I 2010 be­gynd­te det for al­vor at gå galt. Bjar­ne Ri­is var el­lers på top­pen af cy­kel­spor­ten. Året for­in­den hav­de An­dy Schleck vun­det en eta­pe og ung­dom­strøj­en i Tour de Fran­ce, og sam­men med bror Frän­ck var det året, hvor Al­ber­to Con­ta­dor en­de­lig skul­le væl­tes ned fra den fran­ske Tour- tro­ne. Men i Schweiz Rundt be­gynd­te Bjar­ne Ri­is’ sam­ar­bej­de med de to stjer­ner at slå spræk­ker.

Un­der en nøg­le­e­ta­pe gled en af hol­dets ryt­te­re til­ba­ge til ser­vi­ce­bi­ler­ne for at få in­struk­tio­ner. Her mød­te han Bjar­ne Ri­is, der sad med si­ne hø­re­te­le­fo­ner i øre­ne og øj­ne­ne kli­stret til en bær­bar com­pu­ter. Men til ryt­te­rens sto­re over­ra­skel­se var det ik­ke li­ve­bil­le­der fra det schwei­si­ske eta­pe­løb, der op­tog Bjar­ne Ri­is. Han sad i ste­det og så den ame­ri­kan­ske hit­se­rie ’ The West Wing’. Få må­ne­der se­ne­re hav­de ot­te af de ni ryt­te­re, der var med i lø­bet, for­ladt Ri­is’ hold. Her­i­blandt de to Schleck- brød­re, der skif­te­de til det nystar­te­de Le­o­pard- Trek.

Hi­sto­ri­en bli­ver for­talt af den in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te bri­ti­ske cy­kel­jour­na­list Da­ni­el Fri­e­be, der med eg­ne ord har få­et sce­na­ri­et be­kræf­tet fra fle­re for­skel­li­ge kil­der tæt på hol­det. Fri­e­be for­kla­rer, at hi­sto­ri­en blot er en af man­ge om, at Bjar­ne Ri­is’ ev­ner og en­ga­ge­ment i cy­kel­spor­ten især i de se­ne­re år har la­det me­get til­ba­ge at øn­ske.

» Han er en frem­ra­gen­de mo­ti­va­tor. Der er der in­gen tvivl om, og man kan ik­ke så tvivl om hans re­sul­ta­ter. Men ef­ter Tin­kov tog over, er hans rol­le ble­vet over­vur­de­ret, « si­ger Fri­e­be og ud­dy­ber:

» Selv­om episo­den i Schweiz ser re­la­tivt me­nings­løs ud, blev den og­så et pro­blem for Ri­is, for­di den fl­o­re­re­de om­kring hol­det i no­get tid. Nog­le men­te, Bjar­ne hav­de for me­get at se til, an­dre sag­de, han hav­de mi­stet no­get af sul­ten. Ryt­ter­ne var selv­føl­ge­lig ir­ri­te­re­de, og nog­le af dem brug­te episo­den som und­skyld­ning for at skif­te til Le­o­pard- Trek. «

Ik­ke et taktisk ge­ni

Beskri­vel­sen bry­der el­lers med den op­fat­tel­se af Bjar­ne Ri­is, der har her­sket i Dan­mark i man­ge år. Da Tin­kof­fSaxo på 13. eta­pe af Tour de Fran­ce sid­ste år split­te­de fel­tet og blandt an­det tog tid på Chris Froo­me på en eta­pe præ­get af me­get si­de­vind, blev der hur­tigt talt om en ny ge­ni­streg fra Bjar­ne Ri­is. Men iføl­ge Da­ni­el Fri­e­be er det fak­tisk sjæl­dent, at Ri­is har fin­gre­ne ne­de i den tak­ti­ske gry­de.

» Der har væ­ret fan­ta­sti­ske præ­sta­tio­ner på hol­det i de se­ne­re år, blandt an­det på eta­pen i Tour de Fran­ce sid­ste år. Men der var Ri­is ik­ke ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag. Han bli­ver rost af stort set al­le, men det

TIR TSIDRSADGA 3G1 3.1 M. MAARRTTSS 2 2001155

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.