Spørgs­må­le­ne ho­ber sig op

Hvad skal der ske med Bjar­ne Ri­is, eft er han er ble­vet fy­ret fra Team Tin­koff - Saxo? Eks­per­ter­ne gi­ver de­res bud

BT - - SPORTEN - Thomas Bay, cy­kel­kom­men­ta­tor på Eu­rosport Kim Ples­ner, in­de­ha­ver af cy­kel- si­tet Vel­or­o­pa. dk Thomas Bay, cy­kel­kom­men­ta­tor Eu­rosport Lars Bon­de, sport­s­chef Dansk Cy­kel Uni­on An­drew Hood, cy­kel­jour­na­list hos Ve­lo­News Kim Ples­ner, in­de­ha­ver af cy­kel- s

RI­IS’ FREM­TID

Mor­ten Bjer­re­gaard

Jep­pe Hel­kov

Søn­dag aft en kom det frem, at brud­det mel­lem Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­ko­vs Tin­koff - Saxo var en re­a­li­tet.

Det var BT, som for­ri­ge man­dag kun­ne af­slø­re, at Oleg Tin­kov hav­de sus­pen­de­ret Bjar­ne Ri­is fra hol­det, så da det en­de­gyl­di­ge brud blev en re­a­li­tet søn­dag, kom det må­ske ik­ke som den sto­re over­ra­skel­se. I ste­det ho­ber spørgs­må­le­ne sig op.

Hvad kom­mer der til at ske med Tin­koff - Saxo i nær­me­ste frem­tid? Hvad skal Ri­is nu la­ve? Og hvad har hans exit af kon­se­kven­ser for dansk cy­kel­sport? Det har BT få­et bå­de dan­ske og uden­land­ske eks­per­ter til at kom­me med et bud på.

Fotomontage. Fo­to: EPA/ Nils Meilvang

morh@ spor­ten. dk

jhe@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.