Hvad be­ty­der hans exit for dansk cy­kel­sport? ’’ ’’

BT - - SPORTEN -

Jeg tror ik­ke, det har den sto­re kon­se­kvens for un­ge dan­ske ta­len­ter, for til­strøm­nin­gen slut­te­de al­le­re­de, da Ri­is over­drog sty rin­gen til Tin­kov i 2013. Der er in­gen tvivl om, at Bjar­ne Ri­is har væ­ret en kæm­pe ka­ta­ly­sa­tor på dansk cy­kel­sport. Det, at han nu er væk, be­ty der, at man mi­ster et helt cy­kel- seg­ment i Dan­mark. Jeg tror dog ik­ke, at dan­sker­nes cy­kel- in­ter­es­se dør med Bjar­ne, for folk er ble­vet æg­te in­ter­es­se­ret i cy­kel­løb Bjar­ne Ri­is’ af­sked æn­drer ik­ke no­get. Si­den Tin­kov er ble­vet en del af hol­det, har der ik­ke væ­ret den sto­re for­bin­del­se mel­lem hol­det og dansk ta­len­t­ud­vik­ling og mil­jø­et om­kring ta­len­ter­ne. Vi har brugt tid på at om­or­ga­ni­se­re os. Så det er ik­ke no­gen ka­ta­stro­fe. De se­ne­re år har vi jo og­så set, at man­ge af ta­len­ter­ne er be­gyndt at skift e til an­dre hold ( Las­se Nor­mann, Se­ba­sti­an Lan­der og Magnus Cort, red.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.