SÅ­DAN ER DET I CIR­KUS CY­KEL­SPORT

Det er ik­ke unor­malt at mø­des med ven­ner og kol­le­ger til mid­dag med ek­sem­pel­vis rød­vin bå­de før, un­der og ef­ter eta­pe­løb, for­kla­rer Team TRE­FORs sport­s­di­rek­tør Al­lan Johansen

BT - - SPORTEN - EN AN­DER­LE­DES VER­DEN Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Det kan vir­ke pro­vo­ke­ren­de for Oleg Tin­kov, at Bjar­ne Ri­is er til rød­vin­s­mid­dag før et vig­tigt eta­pe­løb, men så­dan fun­ge­rer det i cy­kel­spor­tens cir­kus. Det er ik­ke unor­malt at mø­des med kol­le­ger og gam­le ven­ner til en mid­dag med rød­vin bå­de før, un­der og ef­ter eta­pe­løb.

Det for­kla­rer Al­lan Johansen, der er sport­s­di­rek­tør for Team TREFOR, ef­ter at BT har be­skre­vet, hvor­dan Bjar­ne Ri­is’ rød­vin­s­mid­dag før Tir­reno- Adri­a­ti­co kan ha­ve væ­ret drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over for Oleg Tin­kov ef­ter fle­re dår­li­ge op­le­vel­ser i de­res sam­ar­bej­de.

Al­lan Johansen ser ik­ke no­get pro­blem i, at man, som Bjar­ne Ri­is gjor­de, sid­der og hyg­ger sig og får en mid­dag med rød­vin med ven­ner og kol­le­ger før et vig­tigt eta­pe­løb.

» Jeg sy­nes ik­ke, det er unor­malt. Nog­le gan­ge sid­der man med gam­le kol­le­ger og hyg­ger og snak­ker for­ret­ning. Tin­ge­ne kan godt hæn­ge sam­men. Cy­kel­spor­ten er et om­rej­sen­de cir­kus, hvor man fa­rer he­le ver­den rundt. In­di­mel­lem er det så, at man sid­der og hyg­ger. Så kan der gå lidt rød­vin i den en­gang imel­lem, men man må for­stå, at der er ik­ke no­get, der hed­der lør­dag af­ten, hvor det er me­re nor­malt. Da­ge­ne fly­der sam­men, « si­ger Al­lan Johansen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger duk­ke­de Oleg Tin­kov uan­meldt op af­te­nen før start­skud­det til Tir­reno- Adri­a­ti­co, mens Bjar­ne Ri­is var ude at spi­se med en lil­le hånd­fuld lands­mænd. Den da­væ­ren­de team ma­na­ger duk­ke­de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger først op ud på nat­ten til Tin­ko­vs sto­re fru­stra­tion.

Det var ik­ke en en­kelt­stå­en­de epi­so­de, der før­te til brud­det mel­lem de to, men rød­vin­s­mid­da­gen kan ha­ve væ­ret drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over for Oleg Tin­kov.

He­li­kop­ter­per­spek­tiv

Al­lan Johansen kan godt se, at det for Oleg Tin­kov kan ha­ve vir­ket som en pro­vo­ka­tion.

» Selv­føl­ge­lig kan det for Oleg Tin­kov godt vir­ke pro­vo­ke­ren­de, at man sid­der og drik­ker rød­vin, hvis han er kom­met til et ho­tel og for­ven­ter se­ri­ø­si­tet, når man skal kø­re et vig­tigt løb. Men umid­del­bart ser jeg det ik­ke som et pro­blem. Bjar­ne Ri­is har folk un­der sig til at va­re­ta­ge

Sport­s­di­rek­tør på Trek Fa­ctory Ra­cing Kim Andersen, der tid­li­ge­re har ar­bej­det som sport­s­di­rek­tør un­der Bjar­ne Ri­is, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på mid­da­gen, men for­hol­der sig blot til, at han al­drig hav­de pro­ble­mer med at vi­de, hvad op­ga­ver­ne var un­der et cy­kel­løb.

» Jeg vid­ste al­tid, hvad jeg skul­le la­ve som sport­s­di­rek­tør, « for­kla­rer han kort.

Al­lan Johansen for­kla­rer, at det hel­ler ik­ke skal ly­de, som om det er nor­malt at drik­ke rød­vin he­le ti­den.

» Men det er ik­ke unor­malt, at det sker på al­le mu­li­ge tids­punk­ter un­der et løb. I det her game kan en tirs­dag af­ten li­ge så godt væ­re en lør­dag af­ten, for­di man he­le ti­den er på far­ten, og det er et om­rej­sen­de cir­kus, hvor da­ge­ne ik­ke er, som de er for de fle­ste nor­ma­le men­ne­sker, « si­ger Team TRE­FORs sport­s­di­rek­tør.

Det er ik­ke unor­malt, at kol­le­ger og gam­le ven­ner mø­des før, un­der og ef­ter eta­pe­løb til mid­dag. Og nog­le gan­ge kan der gå lidt rød­vin i den, for­kla­rer sport­s­di­rek­tør på Team TREFOR Al­lan Johansen ( lil­le fo­to). Fo­to: Nils Meilvang, Cas­per Chri­stof­fer­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.