’’

BT - - SPORTEN - Al­lan Johansen, sport­s­di­rek­tør for Team TREFOR

Cy­kel­spor­ten er et om­rej­sen­de cir­kus, hvor man fa­rer he­le ver­den rundt

de op­ga­ver, der skal ud­fø­res så­dan en dag un­der Tir­reno- Adri­a­ti­co. Det var jo Ste­ven de Jongh, der var før­ste- sport­s­di­rek­tør i lø­bet. Bjar­ne kom­mer ned og skal ta­ge det fra he­li­kop­ter­per­spek­tiv, og så er der nog­le gam­le ven­ner, og at de ta­ler om, at de skal ha­ve en mid­dag og drik­ke no­get god rød­vin, det ser jeg ik­ke no­get for­kert i, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.