WASSER AF SPØ ’’

Wil­li­am Kvist er sta­dig god, og det var Da­ni­el Wass, der fi k ham til at se dår­lig ud. Så­dan kun­ne man nemt tol­ke over­skrift er­ne eft er Dan­marks pa­u­v­re ind­sats mod Frank­rig. Men var det nu og­så, hvad land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen men­te?

BT - - SPORTEN - MANDAGSTRÆNER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ bt. dk Mor­ten Ol­sen

Jeg si­ger ba­re, at en spa­de er en spa­de, og hvis folk har set fod­bold­kam­pen, tror jeg bå­de, at Da­ni­el selv og du og jeg har set, at han ik­ke ram­te en rig­tig god dag i hvert fald. Hvis det er kri­tik, så er det kri­tik

Det var ik­ke sjovt for lands­holds­spil­ler­ne og land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen at læ­se avis i går oven på den fran­ske fod­bold­lek­tion, Dan­mark fi k mod EMvær­ter­ne søn­dag aft en.

Især den cen­tra­le midt­ba­ne med Wil­li­am Kvist og Da­ni­el Wass blev ud­sat for heft ig kri­tik.

BT har ta­get en snak med land­stræ­ne­ren om Wil­li­am Kvists rol­le, Da­ni­el Wass’ ind­fl ydel­se og hvor­for det er Wass, der skal gø­re Kvist bed­re – og ik­ke omvendt.

Det vir­ke­de eft er kam­pen søn­dag, som om der var nog­le spil­le­re, du var util­fred­se med. Kan du for­tæl­le hvem og hvor­for?

» Nej, det kan jeg ik­ke. Og det vil jeg hel­ler ik­ke. Det er ty­de­ligt, at det er svært for de nye spil­le­re at kom­me ind, når der mang­ler me­re etab­le­re­de spil­le­re. Det er al­tid nem­me­re at kom­me ind, når der kun mang­ler en en­kelt brik. Men jeg sy­nes, at Si­mon Poul­sen la­ve­de et godt ind­hop. Der var og­så po­si­ti­ve ting på an­dre po­si­tio­ner. Si­mon Kjær, Kasper Sch­mei­chel, Lars Ja­cob­sen og så Wil­li­am Kvist for­svars­mæs­sigt. Vi skal he­le ti­den tæn­ke på re­a­lis­men i, hvad man vil, og hvad man kan, når vi spil­ler mod sto­re mod­stan­de­re. Vi skal nor­malt bru­ge så­dan nog­le kam­pe til at fi nde kon­stel­la­tio­ner – især cen­tralt – hvor spil­ler­ne gør hin­an­den bed­re. Det har vi på sin vis og­så fun­det, men desvær­re var nog­le af de spil­le­re ska­det. Det går og­så ud over de spil­le­re, der var med. At de ik­ke har de­res nor­ma­le part­ne­re ved si­den af dem el­ler for­an dem, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Wil­li­am Kvist er en af de spil­le­re, der har få­et kri­tik for si­ne præ­sta­tio­ner i de to se­ne­ste kam­pe. Hvis vi skal nu­an­ce­re de­bat­ten lidt, hvad er det så for nog­le krav og for­vent­nin­ger, du har til din de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler?

» I vo­re ti­der får træ­ne­re og spil­le­re en eti­ket på ryg­gen, og hvis de la­ver en ting, som de helst ik­ke må, er det det, man læg­ger mær­ke til. «

Og med Wil­li­am Kvist er det afl eve­rin­ger til­ba­ge og på tværs af ba­nen?

» Ja. Rom­me­da­hl blev de sid­ste år for­ban­det langt væk, og da han så spil­le­de de sid­ste kam­pe, stod folk op og klap­pe­de. Vi har hel­ler ik­ke så man­ge spil­le­re at væl­ge imel­lem som så man­ge an­dre. Vi skal fi nde den ba­lan­ce mel­lem at ha­ve bold­be­sid­del­se og især og­så at kun­ne for­sva­re, når mod­stan­de­ren har bol­den. Pro­ble­ma­tik­ker­ne lig­ger oft e der, hvor vi har bol­den, og mod­stan­de­ren er go­de på om­stil­lin­ger. Det er Frank­rig, og det var Ar­me­ni­en in­de i Par­ken. Der skal du ha­ve spil­le­re, der og­så er klo­ge til det. Er der så spil­le­re, der er bed­re til no­get an­det? Ja, det er so­le­klart. De sto­re hold har må­ske spil­le­re, der kan det he­le, men vi skal fi nde ba­lan­cen mel­lem folk, der kan hjæl­pe hin­an­den, for­di de har nog­le be­græns­nin­ger. Men jeg tror og­så, at du fi k set, at der er for­skel på Su­per­liga­en og hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau. «

Kvist- kri­tik er over­dre­ven

» Folk glem­mer nog­le gan­ge med lands­hold, og især med hold som vo­res, at vi ik­ke har så man­ge spil­le­re. De sto­re lan­de kan ba­re væl­ge mel- lem stær­ke spil­le­re. Hvis folk er fru­stre­re­de over, at vi li­ge pt. ik­ke har de spil­le­re, kan jeg godt for­stå det. Men det har vi alt­så ik­ke, så vi skal kla­re det på en an­den må­de. Og det, sy­nes jeg, at folk skal støt­te. Vi må se re­a­li­stisk på det. Det kan ik­ke nyt­te no­get, at vi kig­ger på, hvad vi hav­de for 30 år si­den. Det hand­ler om, hvad vi har nu. Og hvis al­le er klar, har vi et hold, der kan spil­le op med næ­sten al­le. «

Har Wil­li­am Kvist spil­let op til det ni­veau, du for­ven­ter af ham?

» Jeg tror, folk hur­tigt glem­mer, og det vil jeg ik­ke klan­dre folk for, for hvor sker der me­get hver dag. Hi­sto­ri­e­bo­gen er smidt væk, og folk kan ik­ke hu­ske kam­pen mod Ser­bi­en. Det for­lan­ger jeg hel­ler ik­ke, at de kan. Det er mit ar­bej­de. Og i den kamp var Wil­li­am Kvist frem­ra­gen­de på bol­den. Men folk kan kun hu­ske de dår­li­ge kam­pe. De kan kun hu­ske de tre afl eve­rin­ger, der bli­ver spil­let til­ba­ge. De kan ik­ke hu­ske de fi re, der blev spil­let frem. Det er synd og skam en gang imel­lem. Spil­le­re skal kun­ne le­ve med kri­tik, men nog­le gan­ge er den over­dre­vet. «

Er det vig­tigt for dig, når kri­tik­ken bli­ver størst, at din mur om­kring Kvist og­så bli­ver stør­re?

» Nej, jeg tror, at jeg er re­a­list over for vo­res spil­le­re. Bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. Jeg kan hu­ske kam­pen mod Ar­me­ni­en, da vi spil­le­de mod et hold, der stod 30 me­ter fra mål he­le kam­pen igen­nem,

Da­ni­el Wass og Mor­ten Ol­sen i sam­ta­le før søn­da­gens test­kamp mod Frank­rig, hvor Wass ab­so­lut ik­ke im­po­ne­re­de hver­ken tv- se­e­re, til­sku­e­re el­ler træ­ne­ren. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.