ØRGSMÅL

BT - - SPORTEN -

og hvor Wil­li­am Kvist fi k kæm­pe kri­tik. Men hav­de vi ik­ke haft Wil­li­am Kvist, hav­de vi ik­ke haft sam­me mu­lig­hed for ik­ke at gi­ve dem no­gen som helst chan­cer. For­di han blandt an­det og­så er der for at væ­re op­mærk­som på, hvor der kan ske no­get, hvis vi ta­ber bol­den. «

Er Wil­li­am Kvist en me­get vig­tig spil­ler for dig? Og er det net­op der­for, det er vig­tigt at få den her re­a­lis­me ind om­kring det?

» Han er en ba­lan­ce­spil­ler. Du kva­li­fi ce­rer dig ik­ke på at for­sø­ge at spil­le champag­ne­fod­bold hver ene­ste gang. Så er man naiv. Hvis vi skal kva­li­fi ce­re os, skal det væ­re sta­bilt. Og så skal det væ­re en hel del me­re sta­bilt, når vi har bol­den, end det var mod Frank­rig. «

» Hvis du har spil­le­re, der kom­mer ud af po­si­tion mod ek­sem­pel­vis Ar­me­ni­en, ta­ber du. El­ler der er i hvert fald ri­si­ko for, at du ta­ber, hvis du ik­ke la­ver man­ge mål. Det er træ­ner­snak, det ved jeg godt, men det er vo­res lod jo. Jeg for­står godt kri­tik­ken in­di­mel­lem, for det er et drøm­mes­ce­na­rio at ud­ta­ge lands­hold uden an­svar. Det er det, der er her­ligt ved fod­bold. At folk ba­re kan sid­de og si­ge: » Ved du hvad, Ol­sen? Gør nu det « og så vi­de­re. Og en gang imel­lem kan man godt nik­ke an­er­ken­den­de til det, men an­dre gan­ge må vi si­ge, at det er en dår­lig idé, for vi vil ger­ne vin­de. «

’ Gør det jo ik­ke med vil­je’

Du var eft er kam­pen mod Frank­rig me­get kri­tisk om­kring Da­ni­el Wass. Det er ik­ke så tit, vi ser dig væ­re...

» Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg er over­ho­ve­det ik­ke kri­tisk. Der er nog­le, der tæn­ker læn­ge­re, end jeg har tænkt, hvis de si­ger, at jeg er kri­tisk. Jeg si­ger ba­re, at en spa­de er en spa­de, og hvis folk har set fod­bold­kam­pen, tror jeg bå­de, at Da­ni­el selv og du og jeg har set, at han ik­ke ram- te en rig­tig god dag i hvert fald. Hvis det er kri­tik, så er det kri­tik. «

Men det er sjæl­dent, vi hø­rer dig væ­re så kon­kret på en­kel­te spil­le­res præ­sta­tion. Der­for bli­ver det me­re iøj­ne­fal­den­de ...

» Det kan jeg jo ik­ke gø­re no­get ved. El­lers skal jeg la­de væ­re at si­ge no­get til pres­se­mø­de­r­ne. Hvad du og di­ne kol­le­ger får ud af det, er en an­den hi­sto­rie. Jeg tror bå­de, at Da­ni­el Wass og vi an­dre hav­de den fø­lel­se, at han ik­ke ram­te den bed­ste dag. Det kan ske. Så­dan er det. Men det er ær­ger­ligt for al­le par­ter. Han gør det jo ik­ke med vil­je. «

Nej, for han hav­de jo ven­tet på den her mu­lig­hed i lang tid ...

» Så­dan er det. Men det er lands­holds­fod­bold og ik­ke klub­fod­bold. Der er ik­ke så man­ge skud i bøs­sen. Vi har ik­ke så man­ge mu­lig­he­der for at te­ste. Vi skal kig­ge hen mod Ser­bi­en- kam­pen, og der skal vi ha­ve et godt hold, hvis vi el­lers har al­le til rå­dig­hed. «

Du si­ger jo blandt an­det, at Da­ni­el Wass var med til at gø­re det he­le uro­ligt og og­så var med til at gø­re Wil­li­am Kvist dår­li­ge­re?

» Hvis no­gen ik­ke rig­tig fi nder for­men, kan de i hvert fald ik­ke gø­re dem ved si­den af sig el­ler for­an sig bed­re. Det må væ­re lo­gik. «

Wil­li­am Kvist har spil­let man­ge land­skam­pe, så er det ik­ke ham, der skal gø­re Da­ni­el Wass bed­re?

» Jo, det kan han da sik­kert. Men jeg tror, al­le skal væ­re selv­kri­ti­ske og prø­ve at kig­ge på, at man først og frem­mest skal ram­me et ri­me­ligt ni­veau. Men jo, selv­føl­ge­lig. I før­ste om­gang skal man dog kig­ge sig selv i spej­let og er­ken­de, at man ik­ke ram­te da­gen. Det skyl­des ik­ke, at man ik­ke vil. Al­le bræn­der jo for det. Men desvær­re ske­te det jo ik­ke. «

LÆS ME­RE OM DA­NI­EL

WASS PÅ SI­DE 12

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.