Svar fra BTs eks­pert

BT - - SPORTEN -

Fi­re spørgs­mål pres­ser sig på om­kring lands­hol­det eft er to li­det im­po­ne­ren­de kam­pe mod USA og Frank­rig – og BTs fod­bol­d­eks­pert Pe­ter Sø­ren­sen har sva­re­ne.

1. Er det ri­me­ligt, at Da­ni­el Wass får skyld for at gø­re Wil­li­am Kvist dår­lig?

» Jeg er enig med Mor­ten Ol­sen i, at Wass faldt igen­nem, men det er jo ik­ke hans skyld, at Wil­li­am Kvist spil­ler til­ba­ge he­le ti­den, og at han ik­ke kan ven­de spil­let. Det må væ­re det, Mor­ten Ol­sen øn­sker med Kvist, for han spil­ler jo hver gang og spil­ler på stort set den sam­me må­de hver gang. Alt­så uden ri­si­ko. I og med at Wil­li­am Kvist al­drig spil­ler bol­den frem, er det nød­ven­digt, at an­dre gør det. Wass for­søg­te, men mag­te­de det ik­ke. Han kun­ne slet ik­ke føl­ge med. Så kun­ne de ik­ke spil­le bol­den op ne­de­fra, for­di de to stop­pe­re er for dår­li­ge med bol­den. «

2. Pres­sen og dan­sker­ne har ad­vo­ke­ret for, at Da­ni­el Wass fi k mu­lig­he­den på lands­hol­det, mens Ol­sen holdt igen. Ven­te­de Mor­ten Ol­sen ba­re på, at Da­ni­el Wass fej­l­e­de?

» Jeg tror ik­ke, at Mor­ten Ol­sen er spe­ci­elt op­ta­get af, hvad pres­sen me­ner. Jeg sy­nes ik­ke, at Wass kan si­ges at gø­re an­dre dår­li­ge­re. Det skul­le li­ge væ­re Kro­hn- De­hli, der så, at hver­ken Wass el­ler Kvist mag­te­de at spil­le bol­den frem, og der­for tvang Kro­hn- De­hli så langt til­ba­ge på ba­nen. Da­ni­el Wass er gan­ske en­kelt ba­re ik­ke god nok, og det, me­ner jeg ik­ke, er spe­ci­elt over­ra­sken­de. «

3. Wil­li­am Kvists po­si­tion er i øje­blik­ket til de­bat, men er han vo­res bed­ste bud på en de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler li­ge nu?

» Det er li­ge før, jeg vil si­ge, at det hå­ber jeg da ik­ke. Si­tu­a­tio­nen er og­så al­vor­lig der­hen, at han ik­ke spil­ler på sit klubhold. Kvist spil­le­de godt mod Ser­bi­en. Og kon­stel­la­tio­nen med ham og Pi­er­re- Emi­le er i prin­cip­pet god nok. Men det for­ud­sæt­ter, at Kvist kom­mer til at spil­le på et hø­je­re ni­veau end i de se­ne­ste to kam­pe. Hvem er al­ter­na­ti­vet til Kvist? Hvor­for er Ki­an Han­sen ud­ta­get? Han spil­ler rig­tig godt som 6’ er i Frank­rig. Han har hur­ti­ge­re fød­der end Kvist, kan ven­de fremad og kan spil­le bol­den fremad. Om han kan gø­re det på lands­hol­det, ved vi ik­ke, men det hav­de væ­ret op­lagt at se det i kam­pen mod Frank­rig. «

4. Mor­ten Ol­sen sag­de selv, at han fi k svar på, hvem der ik­ke var klar til det her ni­veau. Var Erik Svi­at­chen­ko en af dem?

» Ja, men det var der ik­ke man­ge af dem, der var. Jeg kan ik­ke for­stå, at han ik­ke dum­pe­de Svi­at­chen­ko oven­på den før­ste kamp. Han er jo eft er al sand­syn­lig­hed langt ne­de i hie­rar­ki­et. Det kan godt ske, at Ol­sen eft er kam­pen si­ger, at nu har han få­et chan­cen, og nu ved vi det. Det er og­så et ud­mær­ket svar at få. Jeg sy­nes ik­ke, det var så al­vor­ligt, at Wass vi­ste sig ik­ke at kun­ne. Hel­ler ik­ke at Svi­at­chen­ko ik­ke kun­ne end­nu, for de kom­mer ik­ke til at spil­le. Jeg sy­nes, det var al­vor­ligt al­drig at se Wil­li­am Kvist spil­le bol­den fremad, og det var al­vor­ligt at se Chri­sti­an Erik­sen væ­re fuld­stæn­dig ano­nym. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.