E er de on­de ån­der

BT - - SPORTEN - FOR STÆRK MOD­STAN­DER Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ude af WTA- tur­ne­rin­gen Mi­a­mi Open i Fl­o­ri­da. I aft es tab­te hun for sy­ven­de gang i træk til Ve­nus Wil­li­ams fra USA.

Ot­ten­de­dels­fi na­len blev alt­så en­de­sta­tio­nen for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der for før­ste gang i årets tur­ne­ring løb ind i en af de bed­ste ten­nis­spil­le­re i ver­den.

Med cif­re­ne 3- 6, 6- 7 ( 1- 7) tab­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til den 34- åri­ge ame­ri­ka­ner, og der­med fø­rer Ve­nus Wil­li­ams nu med 7- 0 i ind­byr­des op­gør mod Woz­ni­a­cki.

Kun én gang - net­op ved tur­ne­rin­gen i Mi­a­mi - er det lyk­ke­des dan­ske­ren at få sko­v­len un­der en af Wil­li­ams- sø­stre­ne. I 2012 be­sej­re­de Woz­ni­a­cki Se­re­na Wil­li­ams 6- 4, 6- 4 i kvart­fi na­len, men i år er det alt­så Ve­nus Wil­li­ams, der står i en kvart­fi na­le i Mi­a­mi. Woz­ni­a­cki har i alt mødt Se­re­na Wil­li­ams 11 gan­ge, hvil­ket eft er gårs­da­gens ne­der­lag til sto­re­sø­ster- Wil­li­ams brin­ger kamp­sta­ti­stik­ken op på 17- 1 i Wil­li­ams’er­nes favør.

Af­gø­ren­de tie­bre­ak

I før­ste sæt fi k Woz­ni­a­cki slet ik­ke sit spil til at fun­ge­re. Der var for man­ge fejl og for få vin­de­re, og selv­om Ve­nus Wil­li­ams hel­ler ik­ke spil­le­de sin bed­ste kamp på WTA- tou­ren, var det me­re end ri­ge­ligt til at slå Woz­ni­a­cki i kam­pens før­ste halv­del.

Woz­ni­a­cki kom bed­re med i an­det sæt. Tog sty­rin­gen lidt me­re. Sam­ti­dig dyk­ke­de Wil­li­ams lidt i ni­veau, og Woz­ni­a­cki hav­de to gan­ge mu­lig­he­den for at ser­ve sæt­tet hjem ved stil­lin­gen 5- 4 og 6- 5, men Wil­li­ams hang i og tvang kam­pen ud i en tie­bre­ak.

Her fi k Woz­ni­a­cki ik­ke no­gen som helst chan­ce. Wil­li­ams kom hur­tigt for­an med 5- 0, og det var for me­get at hen­te for den 24- åri­ge dan­sker.

» Jeg respek­te­rer hen­de ( Woz­ni­a­cki, red.) så me­get, at jeg vid­ste, jeg var nødt til at spil­le op til mit bed­ste, « sag­de en smi­len­de Ve­nus Wil­li­ams eft er sej­ren.

I kvart­fi na­len mø­der Ve­nus Wil­li­ams span­ske Carla Su­a­rez Na­var­ro.

Ef­ter en ti­me og 39 mi­nut­ters du­el­le­ren­de mod Ve­nus Wil­li­ams måt­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gå til net­tet og si­ge tak for kam­pen og der­ef­ter for­la­de ba­nen som ta­ber i fjer­de run­de af Mi­a­mi Open.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.