Kold hos Ol­sen – varm i Eng­land

Trods den dår­li­ge kamp mod Frank­rig kan Da­ni­el Wass glæ­de sig over in­ter­es­se fra tre Pre­mi­er Le­ague- klub­ber

BT - - SPORTEN - SALGSOB­JEKT Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Der var i må­neds­vis ble­vet råbt og skre­get på Da­ni­el Wass i rødt og hvidt. Af fan­se­ne. Af pres­sen. Men da land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen en­de­lig ho­no­re­re­de kra­vet, for­stum­me­de jub­len.

Trods to start­plad­ser på to for­skel­li­ge plad­ser gjor­de Da­ni­el Wass in­tet for at over­be­vi­se land­stræ­ne­ren om, at han hø­rer hjem­me på lands­hol­det med sin ind­sats i test­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig. Sna­re­re tvær­ti­mod.

Hans præ­sta­tion på den cen­tra­le midt­ba­ne i søn­da­gens kamp mod Frank­rig blev i BT vur­de­ret til dum­pe­ka­rak­te­ren - 3, in­den han blev fl ået ud i pau­sen.

» Hvis du spil­ler ved si­den af en, der ik­ke ram­mer da­gen – og det kan vi vist ro­ligt si­ge, at Da­ni­el Wass ik­ke gjor­de – ska­ber det uro på he­le hol­det, « lød Mor­ten Ol­sens ’ Was­se’ kri­tik.

Pris­skilt på 20 mio. kr.

Da­ni­el Wass er­kend­te eft er kam­pen, at han ik­ke var til­freds med sin egen ind­sats. Men må­ske er der ik­ke grund til at hæn­ge alt for me­get med ho­ve­d­et for den blon­de midt­ba­ne­spil­ler.

Via en­gel­ske pres­sekil­der er­fa­rer BT, at tre Pre­mi­er Le­ague- klub­ber har Da­ni­el Wass på blok­ken. For en ting er ven­skabs­kam­pe – en an­den ting er ind­sat­sen på klub­plan, hvor Wass ind­til vi­de­re har net­tet ot­te gan­ge for Evi­an i den­ne sæ­son.

De to bed­ste fran­ske ræk­ker føl­ges in­tenst af stør­ste­par­ten af de en­gel­ske klub­ber fra Pre­mi­er Le­ague og to­p­la­get af den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, og her står Da­ni­el Wass på blok­ken hos en trio af klub­ber. Tot­ten­ham, West Ham og Newcast­le har så­le­des fulgt Da­ni­el Wass tæt i in­de­væ­ren­de sæ­son og set ham i ak­tion ved fl ere lej­lig­he­der med plus­ser i bo­gen til føl­ge, er­fa­rer BT.

Da­ni­el Wass fi k sid­ste som­mer påsat et pris­skilt med vær­di­en 40 mil­li­o­ner kro- ner af Evi­an, og det øn­ske­de in­gen af de in­ter­es­se­re­de klub­ber at imø­de­kom­me. Til som­mer har han blot et år til­ba­ge af sin aft ale med Evi­an, og der­for vil pri­sen væ­re i et me­re spi­se­ligt le­je i om­eg­nen af 20 mio. kr.

Da­ni­el Wass kom i 2011 til ny­op­ryk­ke­de Evi­an som le­jes­vend fra Ben­fi ca og blev købt fri året eft er. På nær i 2011/ 2012- sæ­so­nen har Evi­an til­hørt den tun­ge en­de af Li­gue 1, og den tid­li­ge­re Brønd­by- spil­ler har læn­ge luft et øn­ske om at prø­ve an­det end fransk nedryk­nings­strid.

Ud over mål og ev­ner på død­bol­de er det Da­ni­el Wass’ ev­ne til at spil­le tre- fi re for­skel­li­ge po­si­tio­ner på ba­nen, der tæl­ler på plus­si­den for de en­gel­ske scouts.

End­nu er in­ter­es­sen holdt på et ’ en vi hol­der godt øje med- ni­veau’, hvor­for der ik­ke er ret­tet kon­kret hen­ven­del­se til Evi­an fra no­gen af de en­gel­ske klub­ber, men BTs pres­sekil­der ven­ter, at der til som­mer vil bli­ve gjort et for­søg på at lan­de dan­ske­ren fra mindst en af de nævn­te klub­ber.

TIRS­DAG 31. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.