Re­a­ding føl­ger sta­dig Vi­be

BT - - SPORTEN - NYT FOR­SØG Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Når IFK Göte­borg på lør­dag åb­ner Allsvenskan- sæ­so­nen hjem­me mod Åtvi­da­berg, kan det væ­re med en en­gelsk som op­mærk­som ob­ser­va­tør.

Iføl­ge en­gel­ske pres­sekil­der vil Cham­pions­hip- klub­ben Re­a­ding nem­lig for­sø­ge at hen­te Las­se Vi­be til klub­ben, når som­me­rens trans­fer­vin­due åb­ner.

Fa­ste læ­se­re af BT vil vi­de, at Re­a­ding i vin­ter­pau­sen uden held for­søg­te at kø­be den dan­ske lands­holds­an­gri­ber. Klub­ben kun­ne ik­ke ind­fri IFK Göte­borgs krav om en pris på 20 mio. kr. for den 28- åri­ge tid­li­ge­re Søn­derjy­ske- spil­ler, der med 23 mål blev top­sco­rer i Allsvenskan i sid­ste sæ­son.

Det be­ty­der dog ik­ke, at Re­a­ding har op­gi­vet Las­se Vi­be. Så­le­des hav­de Re­a­ding en scout til ste­de i Aar­hus til kam­pen mel­lem Dan­mark og USA, og Re­a­ding ven­tes at bli­ve en fl it­tig gæst til IFK Göte­borgs kam­pe i for­å­ret.

Sto­re am­bi­tio­ner

Re­a­ding blev i eft er­å­ret købt af en thailand­sk in­ve­stor­grup­pe, der har en er­klæ­ret mål­sæt­ning om en til­ba­ge­ven­de til Pre­mi­er Le­ague, som klub­ben se­ne­st ryk­ke­de ned fra i 2013. Dog ik­ke i en sky af pen­ge. Trans­fer­bud­get­tet vil øges, i takt med at klub­bens kom­merci­el­le ni­veau høj­nes, men ma­na­ger Ste­ve Clar­ke til vil som­mer få et so­lidt bud­get at ar­bej­de med, og det kan fø­re Las­se Vi­be til Eng­land.

Cham­pions­hip- klub­ben Mid­dles­brough var li­ge­le­des til ste­de i Aar­hus for at be­sig­ti­ge dan­ske­ren, der i lø­bet af vin­ter­pau­sen og­så blev sat i for­bin­del­se med ki­ne­si­ske klub­ber.

Las­se Vi­be har ik­ke lagt skjul på, at han ger­ne vil skif­te væk fra sid­ste års sven­ske sølvvin­de­re.

» Jeg har he­le ti­den sagt, at jeg ger­ne vil prø­ve at spil­le i en stør­re liga. Jeg har få­et et sent gen­nem­brud i kar­ri­e­ren, og det er nok nu, at der skal ske no­get, « sag­de han til BT i novem­ber.

Las­se Vi­be var i star­top­stil­lin­gen mod bå­de USA og Frank­rig.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.