Plat­i­nis nye Eu­ro­pa­kort og Eng­lands gen­syn med Tor­i­no

BT - - SPORTEN -

GO­DE HI­STO­RI­ER GÅR al­drig af mo­de. UE­FA- præ­si­dent, Mi­chel Plat­i­ni, til­fø­jer kon­ti­nen­tets fod­bold­hi­sto­rie et nyt ka­pi­tel med ud­vi­del­sen af an­tal­let af del­ta­ge­re ved EM fra 16 til 24. Med de­but til det tur­ne­rings­for­mat i Plat­i­nis hjem­land Frank­rig næ­ste som­mer. Man kan med en vis ri­me­lig­hed til­skri­ve for­ø­gel­sen af del­ta­ge­re en dags­or­den ud i at sik­re Eu­ro­pas stør­ste lan­de en let ad­gang til slut­run­den og med dem lu­kra­ti­ve tv- pen­ge.

Nu da kva­li­fi ka­tions­grup­per­ne er halvvejs i pro­gram­met, teg­ner der sig et møn­ster, der for­ment­lig over­ra­sker fransk­man­den.

For det er fod­bold­fa­mi­li­ens små fætre, der har budt ind på de ek­stra ot­te bil­let­ter med stor ap­pe­tit. Vi ta­ler om Island, Wa­les, Is­ra­el og Østrig, som al­le ind­ta­ger de­res respek­ti­ve grup­pers før­ste- og an­den­plad­ser og er på EM­kurs. Det sam­me er Nor­dir­land, der i 1970er­ne og 1980er­ne var at reg­ne for no­get, men som de øv­ri­ge bri­ti­ske lan­de blev Bel­fast og om­egn ramt nå­des­løst hårdt af Bos­man- dom­men i 1995. Nu er de grøn­blu­se­de på vej mod den før­ste slut­run­de si­den 1986. DET BOB­LER AF op­ti­mis­me hos Eu­ro­pas små, og det sker på be­kost­ning af lan­de som Ser­bi- en, Tyr­ki­et, Rusland, Græken­land og Hol­land. En hånd­fuld vi for­ven­te­de vil­le væ­re at fi nde i Frank­rig næ­ste år, men to­get er ved at væ­re kørt for fl ere af dem. Dét er en god hi­sto­rie. DE SÅ­KALD­TE TEST- el­ler ven­skabs­kam­pe frem­står sta­digt me­re de­va­lu­e­ret. Det er som re­gel ved de lands­holds­op­ga­ver, fod­bol­dens stør­ste pro­fi ler li­ge har lidt med ly­sken el­ler et be­lej­ligt ma­veon­de og mel­der fra til na­tio­naltje­ne­ste og i ste­det får sig et lil­le afb ræk fra Pre­mi­er Le­ague el­ler Bun­des­liga­en.

Så­dan bli­ver det ik­ke i aft en i Tor­i­no. Eng­lands træ­ner Roy Hod­g­son har godt nok valgt at spa­re en hånd­fuld sik­re nav­ne på hold­kor­tet til mø­det med ita­li­e­ner­ne, men for eng­læn­der­ne er det me­re end en ven­ska­be­lig om­gang 90 mi­nut­ters tril­le­ri på tværs.

Kam­pe mel­lem de to na­tio­ner – med Ita­li­en til­hø­ren­de ver­den­se­li­ten og Eng­land ni­veau­et li­ge un­der – har al­tid væ­ret en ond om­gang. Se Ma­rio Tar­del­lis mør­nen­de al­bue i an­sig­tet på Ke­vin Ke­e­gan på YouTu­be, hvis det kni­ber lidt med hukom­mel­sen.

For Eng­land vil kam­pen på Ju­ven­tus Sta­di­um væ­re en vig­tig lakmusprø­ve på Roy Hod­g­sons pro­jekt ’ Three Lions’. Eng­land er hav­net i den let­te­ste af al­le de eu­ro­pæ­i­ske kva­li­fi ka­tions­grup­per og har gjort rent bord med fem sej­re i fem kam­pe, så bil­let­ten til sejl­tu­ren tværs over Den En­gel­ske Ka­nal er så godt som sik­ret, og det gi­ver Hod­g­son ro til et læn­ge be­hø­vet ge­ne­ra­tions­skift e. ENG­LAND FÅR GAN­SKE en­kelt ik­ke bed­re chan­ce for at vin­de et tro­fæ end næ­ste som­mer. Tys­kland og Frank­rig vil væ­re de sto­re fa­vo­rit­ter, men med et Spa­ni­en, der kæm­per for at gen­fi nde mester­sti­len, er Eng­land li­ge i hæ­le­ne på de to ær­ke­ri­va­ler og kan drage for­del af at sam­men­spil­le et kom­pe­tent mand­skab i grup­pe­spil­let. Frank­rig spi­ses af med ven­skabs­kam­pe, og ty­sker­ne frem­står en smu­le mat­te eft er VM- tri­um­fen i Bra­si­li­en. Når Bel­gi­en og Portu­gal ud­pe­ges som dark hor­ses, skal vi hu­ske at sad­le eng­læn­der­ne op, for de vil væ­re der.

Eng­land har si­den EM 1996 på hjem­me­ba­ne på al­ver­dens me­di­e­p­lat­for­me skre­get sig selv op til fa­vo­rit i bå­de EM- og VM- sam­men­hæng ik­ke mindst med bund i den ’ gyld­ne ge­ne­ra­tion’ med Frank Lampard, Jo­hn Ter­ry, Ste­ven Ger­rard, Gary Ne­vil­le, David Beck­ham og Paul Scho­les. Det blev al­drig til no­get. De en­gel­ske am­bi­tio­ner druk­ne­de i et misk­mask af træt­te ben eft er per­verst lan­ge sæ­so­ner, over­skrift er om kvin­der og en ro­de­bu­tik af for­skel­li­ge spil­le­ty­per og spil­lesti­le.

Nu har Hod­g­son sagt far­vel til den sid­ste gam­le krigs­he­st. Ger­rard stop­pe­de eft er skuf­fel­sen i Bra­si­li­en, og Eng­land frem­står som et for­nuft igt af­ven­ten­de – men knivskar­pt – om­stil­lings­mand­skab om­kring Way­ne Roo­ney, Dan­ny Wel­beck, Ra­he­em Ster­ling og Har­ry Ka­ne. Sidst­nævn­te ven­tes for før­ste gang slup­pet løs fra start i aft en helt på top­pen, og for­vent­nin­gens stær­ke vin­de blæ­ser om­kring Tot­ten­hams ’ Hur­ri­ca­ne’. DET ER SYM­BOLSK, at kam­pen spil­les i Tor­i­no, hvor eng­læn­der­ne, se­ne­st de hav­de en trup, der ret­mæs­sigt kun­ne ha­ve vun­det et tro­fæ, gik til grun­de. Det var i 1990. VM- se­mi­fi na­len mod Vest­tys­kland, hvor Paul Ga­scoig­nes be­røm­te tå­rer fl ød, Paul Par­kers af­ret­ning snød Pe­ter Shilt­on og Chris Wad­dle spar­ke­de over, da det gjaldt.

Vest­tys­kland er væk, Eng­land er der igen og en lil­le hor­de af Eu­ro­pas små fod­bold- fætre er ved at pak­ke ta­sker­ne og gø­re klar til Frank­rig næ­ste år. Det er da en god hi­sto­rie.

Chris Wad­dle trø­ster Paul Ga­scoig­ne ( sid­den­de) ef­ter ne­der­la­get til Vest­tys­kland un­der VM i 1990. Kam­pen blev spil­let i Tor­i­no, som eng­læn­der­ne gæ­ster igen i af­ten i en test­kamp mod Ita­li­en. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.