In­gen pip fra Fuglsang

Jakob øn­sker ik­ke at kom­men­te­re ryg­ter om, at Asta­na mi­ster sin Wor­ld Tour- li­cens

BT - - SPORTEN - USIK­KER FREM­TID Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk jeab@ spor­ten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Dan­ske Jakob Fuglsang og sid­ste års Tour de Fran­ce­vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, kan me­get snart bli­ve eks­klu­de­ret fra cy­kel­spor­tens helt sto­re løb.

Iføl­ge den hol­land­ske avis De Te­le­graaf vil den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, ta­ge Wor­ld Tour- li­cen­sen fra det ka­sak­hi­ske stor­hold, Asta­na. En cen­tral skik­kel­se fra UCI har op­lyst til avi­sen, at Asta­na kun vil kun­ne sø­ge om en Con­ti­nen­tal- li­cens, som er to ni­veau­er un­der Wor­ld Tour­lø­be­ne.

En fra­ta­gel­se af Wor­ld Tour- li­cen­sen be­ty­der, at Asta­na ik­ke kan kø­re sto­re løb som Tour de Fran­ce, Giro d’Ita­lia, Vu­el­ta a Es­paña og de sto­re en­dagsløb, med­min­dre mand­ska­bet bli­ver til­delt et wildcard.

’ Spar je­res opkald’

Det vil ha­ve sto­re kon­se­kven­ser for Jakob Fuglsangs sæ­son, men den 30- åri­ge dan­sker har ik­ke lyst til at for­hol­de sig til for­ly­den­der­ne.

» Kæ­re dan­ske jour­na­li­ster. Jeg er ude at træ­ne og har ik­ke no­gen kom­men­tar til li­cens- sa­gen. Så spar je­res opkald. I æder mit bat­te­ri. Tak, « skrev han i går på Twit­ter.

Iføl­ge cycling­news. com mø­des UCIs li­censkom­mis­sion på tors­dag for blandt an­det at drøf­te Asta­nas si­tu­a­tion. Kom­mis­sio­nen blev i sid­ste må­ned op­for­dret af UCI til at fra­ta­ge Asta­na Wor­ld Tour- li­cen­sen, ef­ter at en schweizisk rap­port kon­klu­de­re­de, at der var stor for­skel på de for­an­stalt­nin­ger og an­tido­ping­po­li­tik­ker, som hol­det præ­sen­te­re­de for li­censkom­mis­sio­nen i de­cem­ber 2014, og den prak­sis, der er på hol­det.

Rap­por­ten blev sat i sø­en sid­ste år, ef­ter at brød­re­ne Maxim og Va­len­tin Igl­in­sky blev ta­get for brug af do­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.