’ Søn­derjy­ske har pres­set på sig’

Es­b­jerg ri­der på en bøl­ge af suc­ces ef­ter se­mi­fi­na­le- sej­ren over Her­ning, men kap­ta­j­nen in­drøm­mer, at Søn­derjy­ske er fa­vo­rit i fi­na­len

BT - - SPORTEN - ME­TAL LIGA- FI­NA­LE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

» Man kan ik­ke ta­ge fa­vo­rit­vær­dig­he­den fra Søn­derjy­ske. «

Selv om Es­b­jerg- kap­ta­j­nen Su­ne Hjul­mand og re­sten af det ve­stjy­ske kol­lek­tiv bob­ler af op­ti­mis­me ef­ter sven­destyk­ket i se­mi­fi­na­len mod Her­ning Blue Fox, er de og­så re­a­li­ster in­den det syd- og søn­derjy­ske fi­na­led­ra­ma med den før­ste kamp på fre­dag i SE Are­na i Vo­jens.

Su­ne Hjul­mand, 26, ud­dy­ber sit syn på fa­vo­rit­vær­dig­he­den:

» Søn­derjy­ske er re­ge­ren­de dan­ske me­stre. De har få­et me­dal­je de se­ne­ste ni år og har vun­det fem tit­ler. Det af­tvin­ger au­to­ma­tisk respekt og un­der­stre­ger, hvem det er, vi er op­pe mod. De har hi­sto­rik­ken på de­res si­de. Men jeg kan ik­ke se, hvor­for vi ik­ke skal kun­ne gå ind og over­ra­ske mod dem. «

Med 5.000 til­sku­e­re til kam­pe­ne i SE Are­na og 3.500 i Gran­ly Ho­ck­ey Are­na bli­ver der sang på sku­den i de to hal­ler. Den op­pi­ske­de stem­ning for­stær­ker det pres, der i for­vej­en lig­ger på spil­ler­ne.

» Pres­set er størst på dem. De skal be­vi­se, de er me­stre. Vi kom­mer fra en fem­te­plads i grund­se­ri­en og kan spil­le me­re frit. Det er vo­res for­del, « si­ger Su­ne Hjul­mand.

Kæm­per for spil­le­tid

Den hård­t­ar­bej­den­de kap­ta­jn er ryk­ket ned i fjer­dekæ­den, men ac­cep­te­rer ch­eftræ­ner Mark Pe­der­sons dis­po­si­tio­ner.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne ha­ve så me­gen spil­le­tid som mu­ligt, men der er man­ge, der har gjort det godt. Der er kun ét at gø­re. At ar­bej­de hårdt og væ­re po­si­tiv, « si­ger han .

ark Pe­der­son kom Mi 2013 til Es­b­jerg ef­ter tre år som co­ach i Ja­pan i Asia Le­ague. I sin ak­ti­ve kar­ri­e­re som wing spil­le­de han 171 NHL- kam­pe ( Mon­tre­al Ca­na­di­ens, Phila­delp­hia Fly­ers, San Jo­se Sharks og De­troit Red Wings), og i pe­ri­o­den 1995- 2002 spil­le­de han i de bed­ste liga­er i Tys­kland, Sve­ri­ge, Schweiz og Østrig.

» En ut­ro­lig dyg­tig træ­ner, som har prø­vet det he­le og er god til at få det bed­ste ud af si­ne spil­le­re, « si­ger Su­ne Hjul­mand.

» Mark har og­så den egen­skab, at han be­kym­rer sig me­get om si­ne spil­le­re uden for isen. Han er spil­ler­nes ven, ta­ler me­get med dem, spør­ger hvor­dan de har det. Det be­ty­der og­så, at han får al­le til at fø­le, at de vir­ke­lig be­ty­der no­get for hol­det. «

Es­b­jerg- duo­en An­drew Clark ( nr. 57) og Mark Der­la­go ( nr. 10) har væ­ret gif­ti­ge i slut­spil­let med hhv. 23 og 22 po­int og kan bli­ve guld værd for Es­b­jerg Ener­gy, men Søn­derjy­ske med den næ­sten li­ge så sto­re po­int­slu­ger Cory Qu­irk ( nr. 11), 19 po­int, er fa­vo­rit i fi­na­le- se­ri­en, der be­gyn­der fre­dag. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.