Våbenbrødre

Den dræb­te 41- åri­ge Ken­neth Pe­der Haugs­trup er tid­li­ge­re HA- prø­ve­med­lem – hans kam­me­rat er sig­tet for at dræ­be ham

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

KNIVDRAB

Den 41- åri­ge Ken­neth Pe­der Haugs­trup, som nat­ten til man­dag blev dræbt med kniv­stik i el­ler ved sin bil i Oden­se- for­sta­den Hjal­le­se, er tid­li­ge­re HA- prø­ve­med­lem og er før ble­vet for­søgt dræbt med skud på værts­hu­set Hav­he­sten.

Og så var han nær kam­me­rat med den 34- åri­ge mand, JH, som nu er sig­tet for dra­bet på ham.

Det be­kræft er Hen­rik Ju­ste­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør og chef for af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet ved Fyns Po­li­ti, over for BT.

Det tid­li­ge­re drabs­for­søg på Ken­neth Pe­der Haugs­trup blev fa­ta­lt. Det blev be­gå­et med en au­to­ma­triff el, som 10. marts 2010 blev aff yret gen­nem vin­du­et til det oden­se­an­ske værts­hus Hav­he­sten, hvor­ved en helt uskyl­dig gæst, rej­se­montør Hen­rik Pe­der­sen, der var på ste­det for at spil­le bil­lard, blev dræbt.

Eft er­stræbt og be­væb­net

År­sag: Han lig­ne­de den eft er­stræb­te Ken­neth Pe­der Haugs­trup på en prik.

Det stod hur­tigt klart, at det var den nu dræb­te, som ger­nings­mæn­de­ne var ude eft er, og i ti­den eft er drabs­for­sø­get var det da­væ­ren­de HA- prø­ve­med­lem svært be­væb­net.

Fyns Po­li­ti an­holdt Ken­neth Pe­der Haugs­trup to da­ge se­ne­re på en p- plads på Søn­dre Bou­le­vard. Da var han i be­sid­del­se af en re­vol­ver med fem skar­pe skud og ik­ke min­dre end to ki­lo hash. En se­ne­re ransag­ning i et som­mer­hus i Has­mark på Nord­fyn af­slø­re­de, at den nu dræb­te og­så hav­de en AK47, li­ge­som han lå in­de med 55 skar­pe skud til au­to­ma­tri­fl en, hvoraf de 30 lå klar i et fyldt magasin.

Ved den se­ne­re rets­sag blev han idømt tre års fængsel for dels vå­ben­be­sid­del­se, dels den sto­re mæng­de hash.

Den 34- åri­ge JH, der alt­så ab­surd nok var nær kam­me­rat med Ken­neth Pe­der Haugs­trup, som han nu er sig­tet for at ha­ve stuk­ket ihjel, blev i går frem­stil­let i et luk­ket grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Oden­se. Den musku­lø­se, kort­klip- pe­de oden­se­a­ner fortrak ik­ke en mi­ne, da han, klædt helt i sort fra top til tå og med sor­te mar­kan­te bril­ler, blev ført ind i retslo­ka­let.

Næg­ter sig skyl­dig

In­den dom­mer In­grid Ther­kel­sen valg­te at føl­ge an­kla­ger Kir­sten Flum­mers be­gæ­ring om dør­luk­ning, kom det frem, at JH næg­ter sig skyl­dig .

Ken­neth Pe­der Haugs­trup blev fun­det sid­den­de bag rat­tet i sin par­ke­re­de bil ud for Jacob Han­sens Vej 56. Det var en til­fæl­dig for­bi­pas­se­ren­de kvin­de, som kort eft er klok­ken 8 fi k øje på den liv­lø­se skik­kel­se i bi­len og til­kald­te po­li­ti­et.

JH, som bor i Oden­se- by­de­len Tarup, er va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi re uger frem til 28. april.

Sig­tet for med­del­ag­tig­hed

Eft er den dra­ma­ti­ske an­hol­del­se fi k de fi re at vi­de, at de er sig­tet for med­del­ag­tig­hed i mand­drab. Dét drab, som se­ne­re skul­le vi­se sig at væ­re be­gå­et på Ken­neth Pe­der Haugs­trup, som var god ven med LN og KA. Så go­de ven­ner, at de al­le­re­de hav­de aft alt som­mer­hus- fe­rie sam­men til som­mer. Men det bli­ver der ik­ke no­get af nu.

» Det var fuld­stæn­dig van­vit­tigt at bli­ve ud­sat for. Po­li­ti­fol­ke­ne fl åe­de S ud fra toilet­tet, hvor han sad, da de bra­se­de ind. Og så dét at få at vi­de, at man er sig­tet for med­del­ag­tig­hed i drab. Vi skul­le jo ha­ve væ­ret i som­mer­hus med ham og hans dren­ge se­ne­re i år. Det var så yd­my­gen­de at bli­ve ført ud i de drag­ter, « si­ger en sta­dig cho­ke­ret KA.

De fi re blev én for én kørt væk til afh øring på po­li­ti­går­den i Oden­se. Først klok­ken 21 blev de al­le løsladt.

Hen­rik Ju­ste­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Fyns Po­li­ti, be­kræft er, at an­hol­del­ses­ak­tio­nen fandt sted. Og at sig­tel­sen for med­del­ag­tig­hed i drab for­melt op­ret­hol­des, da det kun er statsad­vo­ka­ten, som kan fra­fal­de den.

» Vi ved, at de her folk ud­gør en del af per­son­kred­sen om­kring Ken­neth Pe­der Haugs­trup. Det er år­sa­gen til, at vi ryk­ke­de ind, « si­ger Hen­rik Ju­ste­sen til BT. ja­hh

41- åri­ge Ken­neth Pe­der Haugs­trup blev man­dag mor­gen fun­det dræbt i sin bil, der her pak­kes ind og kø­res til tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser. Han er tid­li­ge­re for­søgt dræbt. Den­gang mi­ste­de en helt uskyl­dig mand li­vet. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.