Ter sig som en gre­ve

BT - - DEBAT - KON­SER­VA­TI­VE Roskil­de EJEN­DOMS­SKAT Po­li­tisk ord­fø­rer, Rets­for­bun­det

Hen­ni Jør­gen­sen

Jeg læ­ser med stor in­ter­es­se om, at Mads Hol­ger prø­ver at få sig mæn­get ind i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Jeg kan da godt for­stå, at man kæm­per med næb og klø­er for at hol­de ham ude. Hvad er han an­det en per­son, der ger­ne vil væ­re kendt for at væ­re kendt.

Han for­sø­ger gang på gang at mæn­ge sig med de vel­ha­ven­de, og i ud­sen­del­sen ’ Til mid­dag hos’ te­e­de han sig som en gre­ve, og hvad har han at ha­ve det i? Han har åben­bart læst te­o­lo­gi, men er han no­gen­sin­de ble­vet fær­dig?

Jeg tror, at han kan se en for­del i at kom­me i Fol­ke­tin­get og få en fast ind­komst og ik­ke an­det.

Poul Ger­hard Kri­sti­an­sen

Mor­ten Øster­gaard har da ret i, at skat­te­stop­pet for ejen­doms­skat er ’ pivskævt’. Bed­re sent end al­drig ind­ser han, at den skat­tepo­li­tik, som og­så De Ra­di­ka­le har stå­et bag, er for­kert, og som Rets­for­bun­det he­le ti­den har ad­va­ret imod.

Det er na­tur­lig­vis po­si­tivt, at Øster­gaard ik­ke læn­ge­re vil gi­ve det uret­fær­di­ge til­skud til os bo­li­ge­je­re – men alt­så først i 2020. Det er alt for sent. Vi har brug for en stats­grund­skyld, som ta­ger luft en af de nye bo­lig­bob­ler, som nu ener­gisk bli­ver blæst op i et hø­je­re og hø­je­re tem­po ik­ke mindst på grund af den ma­ni­ske bin­ding til eu­ro­en og de for­an­stalt­nin­ger, som Na­tio­nal­ban­ken har iværk­sat, som be­ty­der ik­ke ba­re ek­strem lav ren­te, men oveni­kø­bet mi­nus­ren­te.

Men skal man hin­dre nye bo­lig­bob­ler og fri­vær­di­fe­ster for de få, så skal der ik­ke ven­tes til 2020. Der skal ske no­get nu, Vi må let­te skat­ten på ar­bej­de og fl yt­te beskat­nin­gen over på de ar­bejds- og ik­ke mindst skat­te­fri ge­vin­ster, som vi bo­li­ge­je­re nu har skra­bet til os alt for læn­ge be­talt af un­ge, le­jer­ne og de sva­ge grup­per.

Mads Hol­ger er fol­ke­tings­kan­di­dat for De Kon­ser­va­ti­ve. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.