Nej, li­cens gi­ver uafh ænig­hed

BT - - DEBAT - HEN­RIK SØN­DER­GAARD

Me­di­e­for­sker, KU

fi nan­si­e­re pu­blic ser­vi­ce på har ulem­per. Hvis vi la­ver det skat­te­fi nan­si­e­ret, er der ulem­pen, at po­li­ti­ker­ne får stør­re ind­fl ydel­se på ind­hol­det. Det be­ty­der, at DRs uafh æn­gig­hed bli­ver ud­for­dret, til gen­gæld vil der ik­ke væ­re sort­se­e­re som med li­cen­sen. En di­rek­te be­ta­lings­ord­ning, hvor bor­ger­ne væl­ger den ka­nal el­ler det pro­gram, de vil, får ka­na­ler­ne til at tæn­ke, hvor­dan kan vi til­freds­stil­le fl est mu­li­ge kun­der. Det vil gå ud

AL­LE MÅ­DER AT

over de smal­le pro­gram­mer og ud­bud til folk, som ik­ke har så man­ge pen­ge – for et be­ta­lings­sy­stem vil gø­re det dy­re­re.

FOR­DE­LE­NE VED LI­CENS­SY­STE­MET

er, at det gi­ver den hø­je­ste grad af fi nan­si­el uafh æn­gig­hed i for­hold til an­non­cø­rer og en stør­re uafh æn­gig­hed til det po­li­ti­ske sy­stem. Uafh æn­gig­he­den er vig­tig, for­di for­må­let med pu­blic ser­vi­ce er at le­ve­re et ind­hold, der er i be­folk­nin­gens og sam­fun­dets in­ter­es­se, og hvis pu­blic ser­vi­ce ik­ke er uafh æn­gigt, kan det væ­re i an­dres in­ter­es­ser – for ek­sem-

pel po­li­ti­ske el­ler er­hvervs­mæs­si­ge.

for­søgt at fi nan­si­e­re det over skat­ten, for­di de har haft man­ge sort­se­e­re. Det har vi ik­ke i Dan­mark. Når man be­skri­ver li­cens som et for­æl­det sy­stem, så har man på for­hånd be­slut­tet sig for, at man vil af med det. Det er selv­føl­ge­lig et gam­melt sy­stem, som op­stod ud af en an­den kon­tekst, men det er skat­te­sy­ste­met og­så. Al­le de for­skel­li­ge for­mer for fi nan­si­e­ring har ulem­per. Men når vi sam­men­lig­ner al­ter­na­ti­ver­ne, så er li­cens­fi nan­si­e­rin­gen det mindst rin­ge al­ter­na­tiv, vi har.

AN­DRE LAN­DE HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.