Et an­greb på yt­rings­fri­he­den

ME­NER

BT - - DEBAT -

De før­ste må­ne­der af 2015 har budt på to bruta­le ter­r­or­an­greb i Eu­ro­pa. I ja­nu­ar blev det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin Char­lie Heb­do an­gre­bet, og 12 men­ne­sker blev ky­nisk lik­vi­de­ret. Må­ne­den eft er ram­te ter­r­oren Kø­ben­havn, da to men­ne­sker blev skudt. FÆL­LES FOR DE to an­greb var, at ter­r­o­ri­ster­ne gik eft er yt­rings­fri­he­den. I fun­da­men­ta­lis­mens hel­li­ge navn blev men­ne­sker dræbt, for­di de ik­ke vil­le la­de sig kue og hol­de igen med sa­ti­re­teg­nin­ger og yt­rin­ger, der kun­ne væ­re kri­ti­ske over for re­li­gi­øse au­to­ri­te­ter.

Eft er an­gre­be­ne stod al­le dan­ske po­li­ti­ke­re hel­dig­vis op og stod fast på, at trus­len om vold, død og øde­læg­gel­se al­drig må vin­de over det frie ord.

Men der er grund til at min­de om, at yt­rings­fri­he­dens vil­kår ik­ke ude­luk­ken­de hand­ler om ter­ror og sa­ti­re­teg­nin­ger. DET VID­NER ET nyt be­slut­nings­for­slag, som Ven­stre net­op har frem­sat, om. Par­ti­et, som står til at over­ta­ge stats­mi­ni­ster­po­sten eft er det kom­men­de valg, fo­re­slår at hæ­ve bø­der for me­di­er, der kræn­ker pri­vat­li­vets fred. Det kan væ­re fi nt. Over­træ­del­se af loven skal na­tur­lig­vis straf­fes. Men det bli­ver vær­re, når par­ti­et fo­re­slår ’ øget brug af luk­ke­de dø­re, re­fe­rat­for­bud og nav­ne­for­bud i sa­ger pri­mært om kræn­kel­se af pri­vat­li­vets fred og i vis­se sa­ger om­hand­len­de injuri­er’, som det står i for­sla­get. En grund­pil­le for yt­rings­hed er og­så den vi­dest mu­li­ge åben­hed i rets­sy­ste­met og den off ent­li­ge for­valt­ning. Det er ik­ke mindst med til at sik­re bor­ger­ne mod over­greb fra sy­ste­met. Ven­stres nye for­slag kom­mer kort eft er, at et bredt fl er­tal i Fol­ke­tin­get vedt­og en ny off ent­lig­heds­lov, som helt fortjent fi k til­nav­net ’ mørklæg­nings­lo­ven’. KAM­PEN FOR YT­RINGS­FRI­HED gæl­der al­le årets da­ge og på al­le fron­ter, der op­ly­ser bor­ger­ne på det bed­ste må­de. Kam­pen skal ik­ke gem­mes til de da­ge, hvor skrup­pel­lø­se ter­r­o­ri­ster dræ­ber uskyl­di­ge. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.