THOR­NING ER MED I KAM­PEN IGEN ’’

S er langt­fra i mål, men par­ti­et har frem­gang og nu et re­elt håb om ik­ke at bli­ve yd­my­get ved val­get

BT - - DEBAT -

Li­ge si­den Hel­le Thor­ningS­ch­midt trå­d­te ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et i 2011, har hun stå­et til at ta­be mag­ten igen ved et kom­men­de valg. Men i den se­ne­ste tid har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne op­le­vet frem­gang i må­lin­ger­ne. Og nok så be­mær­kel­ses­vær­digt: Iføl­ge nog­le må­lin­ger er der nu og­så en be­væ­gel­se af væl­ge­re fra blå blok til rød. Se­ne­st i går, hvor tal fra Gre­ens i Bør­sen vi­ste et tæt op­løb mel­lem de to blok­ke. 48,2 pct. til rød blok. 51,7 pct. til de blå. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE GÅR PÅ på­ske­fe­rie i højt hu­mør. Det går fremad for det el­lers hårdt pla­ge­de re­ge­rings­par­ti og den oft e kri­ti­se­re­de stats­mi­ni­ster. Der er fort­sat me­get lang vej til en valgsejr, men de hop fremad, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nu ta­ger, har enorm psy­ko­lo­gisk be­tyd­ning in­ter­nt og er med til at gi­ve et re­elt håb om at und­gå at bli­ve to­talt yd­my­get ved val­get. OM BIL­LE­DET SER an­der­le­des ud om en må­ned, er ik­ke til at vi­de. Der skal i øv­rigt hen­tes så man­ge stem­mer hjem, at det vil væ­re et co­me­ba­ck af hi­sto­ri­ske di­men­sio­ner, hvis Thor­ning be­hol­der nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et. Og et ko­los­salt ne­der­lag til Lars Løk­ke Ras­mus­sen og til Ven- stre, som i lø­bet af valg­pe­ri­o­den stod til at få hver tred­je væl­gers stem­me. BLANDT SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER NO­TE­RER man sig, at par­tiets ny­e­ste kampag­ne har punk­te­ret myten om, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken per de­fi ni­tion al­tid brin­ger par­ti­et i de­fen­si­ven. For knap to uger si­den kom an­non­cer­ne og pla­ka­ter­ne, hvor Thor­ning slår fast, at fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, skal ar­bej­de. DET VAR MED en vis nervø­si­tet, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sø­sat­te kampag­nen, men i dag ta­ler man om, hvor ’ be­fri­en­de’ det fø­les at ha­ve skabt klar­hed om par­tiets po­si­tion i de­bat­ten. Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har mart­ret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i åre­vis, når stram­me­re og slap­pe­re be­kæm­pe­de hin­an­den, men in­gen mar­kan­te S- pro­fi ler har ka­stet grus i kampag­ne­ma­ski­nen. I ste­det yn­der S- folk at gø­re op­mærk­som på, at tra­kas­se­ri­er om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken nu er at fi nde i Ven­stre. At den nye kampag­ne får kri­tik fra bå­de En­heds­li­sten og Ven­stre ta­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne som tegn på, at den øn­ske­de po­li­ti­ske po­si­tion ’ i mid­ten, men til den stram­me si­de’ er nå­et. Det skal væ­re slut med at put­te sig i de­bat­ten om ud­læn­din­ge. Al­ter­na­ti­vet er for før­ste gang over spær­re­græn­sen. Hvor­dan er det ’ umu­li­ge’ lyk­ke­des for Uff e El­bæk?

Hel­le Thor­ning- Sch­midt er i det he­le ta­get ryk­ket frem på ba­nen i 2015. Først med ja­nu­ar- kampag­nen ’ Det Dan­mark du ken­der,’ si­den med hånd­te­rin­gen af ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Pa­ris og Kø­ben­havn og nu med ud­læn­din­ge- off en­si­ven. Par­ti­for­man­den, der læn­ge blev an­set for at væ­re en del af pro­ble­met i S, er nu i al­ler­hø­je­ste grad en del af løs­nin­gen. An­der­le­des kan det jo hel­ler ik­ke væ­re så tæt på et valg. HVOR­NÅR UD­SKRI­VER THOR­NING så val­get? Rød blok ha­ler ind, men blå blok er sta­dig i front med en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, der nok har sat me­get tro­vær­dig­hed over styr, men sam­ti­dig be­sid­der en ev­ne til at fi nde sit fem­te gear, når det vir­ke­lig gæl­der. I gårs­da­gens må­ling sneg Uff e El­bæks ny­op­stil­le­de par­ti, Al­ter­na­ti­vet, sig over spær­re­græn­sen med 2,6 pct. af stem­mer­ne. Alt­så en hjæl­pen­de hånd til Thor­ning. Men usik­ker­he­den er stor, og ry­ger El­bæks par­ti li­ge præ­cis un­der spær­re­græn­sen ved val­get, er stem­mer­ne spild­te for rød blok. El­bæks par­ti, som man­ge ik­ke tog sær­lig al­vor­ligt, kan en­de med af­gø­re Thor­nings skæb­ne – og må­ske bli­ve Løk­kes trumf. Val­get lig­ner en gyser med et op­løb tæt­te­re end hidtil an­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.