SMIDT UD EF­TER T

Jet­set- ro­ck­e­ren Bri­an Sandberg send­te sex- be­ske­der til ro­ck­er­brors eks- ko­ne

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

RO­CK­ER- EXIT

sodr@ bt. dk

Bri­an Sandberg er i går ble­vet smidt ud af ro­ck­er­klub­ben Bandidos med sta­tus af så­kaldt ’ bad stan­ding’ ef­ter at ha­ve sendt sjo­f­le be­ske­der til et an­det med­lems eks- ko­ne.

Den land­skend­te ro­ck­er Bri­an Sandberg skal fjer­ne si­ne Bandidos- ta­to­ve­rin­ger, af­le­ve­re sit Bandidos- ryg­mær­ke og skal frem­over hol­de sig langt væk fra per­so­ner med til­knyt­ning til ro­ck­er­klub­ben.

År­sa­gen er, at han har for­brudt sig mod en af ro­ck­er­klub­bens mest hel­li­ge prin­cip­per: Man hol­der sig væk fra an­dre med­lem­mers kvin­der.

Bri­an Sandberg har iføl­ge Bandidos set sig varm på en kvin­de, der tid­li­ge­re har væ­ret gift og har børn med et højt­stå­en­de med­lem af ro­ck­er­klub­ben.

Upas­sen­de be­ske­der

» Mig be­kendt har de ik­ke væ­ret sam­men, men han har sendt en ræk­ke be­ske­der, som man ik­ke sen­der til en an­den mands eks- ko­ne, uden man har få­et lov, « si­ger en tals­mand fra Bandidos’ Pres­se- og Ju­ra­grup­pe.

Tals­man­den øn­sker at væ­re ano­nym, men hans iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

BT er ble­vet fo­re­lagt en ræk­ke be­ske­der, som Bri­an Sandberg iføl­ge Bandidos har sendt til med­lem­mets eks- ko­ne. Be­ske­der­ne in­de­hol­der stær­ke seksu­el­le ven­din­ger, og Sandberg for­sø­ger åben­lyst og i et hårdt sprog at over­ta­le eks- ko­nen til at ha­ve sex med ham. Først for­sø­ger han til­sy­ne­la­den­de at få kvin­den til at spør­ge sin ro­ck­er- eks­mand om lov, og da hun af­vi­ser det­te som en dår­lig idé, an­ty­der han i ste­det, at de kan mø­des i hem­me­lig­hed.

Kvin­dens eks- mand har li­ge­som Bri­an Sandberg haft sin gang i klubhu­set i Hvi­d­ov­re og har li­ge­som Bri­an Sandberg sta­tus af så­kaldt ’ no­mad’, hvil­ket be­ty­der, at han ik­ke har fast til­knyt­ning til et en­kelt ’ chap­ter’, de lo­ka­le klub­ber, men rej­ser rundt i lan­det og lø­ser pro­ble­mer for klub­ben.

På en el­ler an­den må­de er be­ske­der­ne endt hos eks- man­den, der har ta­get sa­gen op med klub­bens øver­ste le­del­se, kal­det Na­tio­na­len. Det er kun Na­tio­na­len, der har au­to­ri­tet til at eks­klu­de­re med­lem­mer med sta­tus af ’ no­mads’ – og i går slut­te­de alt­så Bri­an Sand­bergs lø­be­ba­ne i Bandidos.

Bri­an Sandberg har få­et en frist til at fjer­ne si­ne Bandidos- ta­to­ve­rin­ger, som han blandt an­det har på sin ven­stre hånd. Han skal og­så fjer­ne al­le bil­le­der på Fa­ce­book og an­dre so­ci­a­le me­di­er, hvor Bandidos’ logo fi­gu­re­rer, el­ler som på an­den må­de as­so­ci­e­rer ham med Bandidos.

Util­freds­hed med Sandberg

Bri­an Sandberg blev op­ta­get i Bandidos i de­cem­ber 2012 ef­ter at væ­re ble­vet smidt ud af Hells An­gels tre må­ne­der tid­li­ge­re.

Bri­an Sandberg sam­men­lig­ne­de selv skif­tet af klub som et skif­te mel­lem Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na, men in­ter­nt i Bandidos har der væ­ret blan­de­de me­nin­ger om, at ro­ck­e­ren – hvis valg­s­prog ple­je­de at væ­re ’ stay loy­al’ – uden vi­de­re kun­ne skif­te over fra de tid­li­ge­re døds­fjen­der i Hells An­gels.

Lør­dag of­fent­lig­gjor­de Bri­an Sandberg en be­sked på Fa­ce­book, som han hæv­der blev sendt til ham da­gen in­den fra en falsk pro­fil. Be­ske­den vid­ner om, at der in­ter­nt i Bandidos er stor util­freds­hed med hans med­lem­skab og hans hyp­pi­ge op­træ­de­ner i me­di­er­ne.

» Hvor­dan er det at vi­de, at fle­re med­lem­mer af Bandidos er su­re over, du kom med i klub­ben? Det er vel hel­ler ik­ke nor­malt det skif­te, du har la­vet, men alt­så for­står dem godt, da du jo al­tid vil væ­re frem­me i ly­set, og du sky­der op al­le ste­der i me­di­er­ne. Vil godt ha­ve dit ær­li­ge svar på, hvor­for du sø­ger ly hos din tid­li­ge­re fjen­de, « lød be­ske­den.

Bri­an Sandberg har si­den sin ind­træ­den i Bandidos væ­ret me­re i me­di­er­ne end no­gen­sin­de, og selv­om Bandidos- præ­si­den­ten Mi­cha­el ’ Kok­ken’ Ro­sen­vold selv har en me­re me­di­e­sky na­tur, er Sand­bergs me­di­e­op­træ­de­ner dog fo­re­gå­et med klub­bens ac­cept.

Iføl­ge tals­man­den fra Bandidos er det den kon­kre­te epi­so­de med sex- be­ske­der­ne, der har ført til eks­klu­sio­nen af Bri­an Sandberg. BT for­søg­te gen­tag­ne gan­ge i går at få en kom­men­tar fra Bri­an Sandberg, men uden held. I går af­tes blev hans pro­fil på Fa­ce­book luk­ket ned.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Bri­an Sandberg ses her for­re­st i en grup­pe af Bandidos- ro­ck­e­re, men ef­ter eks­klu­de­rin­gen fra klub­ben i går må han ik­ke læn­ge­re ses sam­men med med­lem­mer­ne.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.