TRE­KANTS­DRA­MA Iso­le­ring ven­ter Sandberg

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

ONS­DAG 1. APRIL 2015

EN­SOM­HED

På den ene el­ler an­den må­de har man brudt klub­bens ko­deks, hvis man ry­ger i ’ bad stan­ding’. Man har gjort no­get så al­vor­ligt, at det ik­ke er nok at gi­ve med­lem­met en re­pri­man­de. Der er ik­ke no­gen an­den ud­vej end ’ bad stan­ding’.

» Det er be­stemt ik­ke sjovt for no­gen tid­li­ge­re med­lem­mer at væ­re i ’ bad stan­ding’, men jeg kan kun fo­re­stil­le mig, at det er ek­stra slemt, når man er så vel­kendt en per­son, for­di det gør det svæ­re­re at gem­me sig, « si­ger Mi­cha­el Gre­en, tals­mand for fore­nin­gen for tid­li­ge­re ban­de­med­lem­mer, TBM Scan­di­navia.

Når man er i ’ bad stan­ding’ i ro­ck­er­ver­de­nen, er man mil­dest talt ud­stødt. Man skal hol­de sig langt væk fra mil­jø­et og ik­ke kryd­se sin tid­li­ge­re grup­pe­rings ve­je, li­ge­som man nok hel­ler ik­ke øn­sker at mø­de dem til­fæl­digt på ga­den. De men­ne­sker, der før var di­ne ’ brød­re’ og ven­ner, vil ik­ke læn­ge­re ha­ve no­get med dig at gø­re.

» Plud­se­lig er ens om­gangskreds og bag­land væk, man står i en form for in­gen­mandsland og fø­ler sig nok lidt som Pal­le ale­ne i ver­den. Det bed­ste, man kan gø­re, er at hol­de me­get lav pro­fil, « si­ger Mi­cha­el Gre­en.

Alt skal væk

Alt, hvad der har sam­men­hæng til klub­ben, skal hur­tigt af vej­en. Bil­le­der skal slet­tes på Fa­ce­book og an­dre ste­der, ryg­mær­ket og even­tu­el­le smyk­ker skal af­le­ve­res, og så kan ta­to­ve­rin­ger med klub­bens logo el­ler navn ik­ke be­hol­des, de skal fjer­nes el­ler teg­nes over in­den for me­get kort tid. Ty­pisk vil et ud­stødt med­lem få til­delt en kon­takt­per­son, som sta­dig er med­lem af klub­ben, der hol­der øje med, at tin­ge­ne bli­ver ud­ført.

» Der er ik­ke di­rek­te no­gen nedskrev­ne reg­ler om, hvad der kan ske el­ler ik­ke ske, når man er i ’ bad stan­ding’. Det be­ty­der, at alt kan ske. Man kan ik­ke vi­de sig sik­ker, « si­ger Mi­cha­el Gre­en.

For­la­der man en ro­ck­er- klub på en god må­de, kal­der man det ’ left’. Her er man i så­kaldt ’ good stan­ding’, det vil si­ge, at man er gå­et fra klub­ben uden no­get ude­stå­en­de og i god ånd. Man er alt­så ik­ke uven­ner med klub­ben, og man kan be­hol­de sin om­gangskreds og kan fort­sat be­gå sig i mil­jø­et.

Her ses en re­kon­struk­tion af de­le af den sms- kor­re­spon­dan­ce, som Bri­an Sandberg an­gi­ve­ligt har haft med et an­det ban­de­med­lems eks­ko­ne. Sms’en er gen­gi­vet, som BT har få­et læst den op af Bandidos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.