De rø­de ryk­ker

Her er sa­ger­ne, der gi­ver Hel­le Thor­ning- Sch­midt mas­siv med­vind For­skel mel­lem rød og blå blok

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

ME­NINGS­MÅ­LING

En ny me­nings­må­ling fra Gre­ens Ana­ly­se­in­sti­tut vi­ser, at rød blok ha­ler kraf­tigt ind på blå blok.

Hvis der var valg i dag, vil­le 51,7 pro­cent af stem­mer­ne iføl­ge me­nings­må­lin­gen fra Gre­ens gå til den bor­ger­li­ge fløj, mens 48,2 pro­cent af væl­ger­ne vil­le sæt­te kryds ved et af de rø­de par­ti­er, skri­ver Bør­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er i den se­ne­ste må­ling gå­et mar­kant frem fra 20,9 pro­cent i fe­bru­ar til 24,4 pro­cent i den nye må­ling.

Sam­ti­dig er Dansk Fol­ke­par­ti gå­et til­ba­ge fra 21,7 til 17,2 pro­cent.

Det ta­ler for et for­år­svalg, vur­de­rer Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Thomas Lar­sen.

» Vi be­gyn­der at få må­lin­ger, der vi­ser, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ryk­ker kraf­tigt – og at rød blok sam­let set ryk­ker. Og det sid­ste er af­gø­ren­de, for­di så læn­ge det ude­luk­ken­de var So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der ryk­ke­de, hjalp det jo ik­ke Hel­le Thor­ning- Sch­midts drøm­me om at gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten. Men når vi nu be­gyn­der at få må­lin­ger, der vi­ser, at rød blok vin­der ind på blå blok, er der ved at ske no­get af­gø­ren­de i dansk po­li­tik, « si­ger Thomas Lar­sen til BNB.

Trods med­vin­den i må­lin­ger­ne skal der dog me­re til, før for­år­sval­get bli­ver en re­a­li­tet, på­pe­ger kom­men­ta­to­ren:

» Det er klart, at det ik­ke er nok med en el­ler to må­lin­ger – der skal væ­re en stri­be go­de må­lin­ger, før Thor­ning tør tryk­ke på valg­k­nap­pen. Men man må si­ge, at val­get godt nok ryk­ker tæt­te­re på, « si­ger Thomas Lar­sen.

Iføl­ge valg­for­sker ved Aar­hus Uni- ver­si­tet Ru­ne Stu­ba­ger er det end­nu for tid­ligt at ta­le om en sik­ker ten­dens, da de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger har vist no­get for­skel­ligt.

» Jeg er lidt skep­tisk over for, om ten­den­sen hol­der. Vi har i sid­ste uge set en må­ling, der pe­ger i sam­me ret­ning, men vi så og­så en an­den må­ling, der vi­ste stil­stand mel­lem blok­ke­ne. Så jeg er ik­ke sik­ker på, at det er ten­den­sen end­nu, « si­ger valg­for­ske­ren.

Men der er frem­gang at spo­re for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, og det skyl­des iføl­ge valg­for­ske­ren og den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor føl­gen­de fak­to­rer:

Kampag­ne om flygt­nin­ge

For det før­ste har So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kampag­ne, hvor de kræ­ver, at flygt­nin­ge skal ar­bej­de, for­ment­lig flyt­tet nog­le væl­ge­re.

» Den står nok ik­ke bag he­le æn­drin­gen. Men det er jo ude­mær­ket tænkt at gå til an­greb på det punkt, hvor mod­stan­de­ren – alt­så Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre – ple­jer at stå stær­ke­st, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Det er Ber­ling­s­kes Thomas Lar­sen enig i.

Det ser ud til at gi­ve po­te, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne » for før­ste gang is­ce­ne­sæt­ter sig selv som et stram­mer- par­ti « , si­ger Thomas Lar­sen til BNB.

» Hvis det vi­ser sig, at par­tiets kampag­ne på det ud­læn­din­gepo­li­ti­ske om­rå­de er med til at flyt­te væl­ge­re fra Dansk Fol­ke­par­ti – så har Thor­ning vir­ke­lig fat i den lan­ge en­de. «

Øko­no­misk for­år

Øko­no­mi­en er et an­det vig­tigt pa­ra­me­ter. Ru­ne Stu­ba­ger på­pe­ger, at høj op­ti­mis­me blandt for­bru­ger­ne, lav ren­te, lav kro­ne­kurs og væk­sten, der så småt er ved at kom­me i gang, har po­si­tiv ind­fly­del­se på re­ge­rin­gen. Sam­ti­dig for­ven­ter man, at pri­ser­ne på bo­lig­mar­ke­det vil sti­ge, og det er og­så po­sitvt.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

» Det be­gyn­der at gå bed­re med øko­no­mi­en. Og re­ge­rin­gen kan nu si­ge til væl­ger­ne, at det kan godt væ­re at det har væ­ret hårdt, og at vi har måt­tet gø­re nog­le ting, som I ik­ke brød jer om, men se det vir­ker, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Per­son­lig po­pu­la­ri­tet

Væl­ger­ne ser og­så på stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter­ne som per­so­ner. Og her er stats­mi­ni­ste­rens per­son me­re po­pu­lær end ud­for­dre­ren, Ven­stres for­mand Lars Løk­ke.

» Hel­le Thor­ning har i et styk­ke tid lig­get for­an Lars Løk­ke i po­pu­la­ri­tet, uden dog selv at væ­re sær­ligt po­pu­lær. For Lars Løk­ke har det væ­ret de per­son­li­ge skandaler, der har ska­det ham. Hel­le Thor­ning har der­i­mod væ­ret ud­for­dret af, at man­ge af hen­des eg­ne væl­ge­re ik­ke har kun­net li­de den po­li­tik, hun før­te, på­pe­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Iføl­ge Thomas Lar­sen har Thor­ning helt ube­stri­de­ligt væ­ret den mest do­mi­ne­ren­de po­li­ti­ske le­der på Chri­sti­ans­borg i den se­ne­ste pe­ri­o­de.

» Det hand­ler og­så om, at Thor­ning var den, der skul­le hånd­te­re det for­fær­de­li­ge ter­r­or­an­greb mod Kø­ben­havn i fe­bru­ar, « si­ger Thomas Lar­sen til BNB.

Kon­tant selv­mål

Sidst, men ik­ke mindst er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ufri­vil­ligt ble­vet hjul­pet lidt på vej af Ven­stres egen kampag­ne om kon­tants­hjælpslof­tet. Kampag­nen end­te me­re som en de­bat om tal­le­ne og ik­ke om prin­cip­per­ne bag kampag­nen.

» Ven­stres kampag­ne om kon­tant­hjælpslof­tet har ik­ke væ­ret helt så vel­lyk­ket. Dis­kus­sio­nen om kon­tant­hjæl­pens stør­rel­se er de ik­ke slup­pet så godt fra, men det er svært at si­ge, om det kon­kret har haft be­tyd­ning, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.