Fly­of­res fa­mi­li­er får to mil­li­ar­der

Fly­sel­ska­bet Luft­hansa har sat et stort be­løb af til er­stat­nin­ger ef­ter Ger­manwings- ulyk­ken

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen og Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ni­els Brandt Pe­ter­sen

ER­STAT­NING

Der er ble­vet af­sat 280 mil­li­o­ner eu­ro – me­re end to mil­li­ar­der kro­ner – til er­stat­nin­ger ef­ter flystyr­tet i de fran­ske al­per i sid­ste uge, der ko­ste­de 150 men­ne­sker li­vet.

Det er Luft­hansa, der ejer lav­pris­sel­ska­bet Ger­manwings, som har lagt den sto­re sum pen­ge til si­de. Iføl­ge det ty­ske fly­sel­skab skal pen­ge­ne dæk­ke ’ al­le om­kost­nin­ger, der har for­bin­del­se til sa­gen’, skri­ver The Te­le­graph.

Be­lø­bet er iføl­ge den bri­ti­ske avis næ­sten dob­belt så stort, som man nor­malt vil se re­ser­ve­ret ef­ter et flystyrt. Her vil der ty­pisk væ­re sat knap en mil­li­on eu­ro af til er­stat­ning for de ef­ter­lad­te for hver pas­sa­ger.

Iføl­ge Ger­manwings er der i for­vej­en af­sat 50.000 eu­ro – 373.000 kro­ner – til fa­mi­li­en for hver dræbt pas­sa­ger. Det be­løb vil ik­ke bli­ve truk­ket fra den nye pul­je pen­ge, op­ly­ser fly­sel­ska­bet.

Ger­manwings og Luft­hansa kan stå over for en ræk­ke sto­re er­stat­nings­krav, da alt ty­der på, at an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz med vil­je fik fly­et til at styr­te ned i de fran­ske al­per.

Er­stat­nings­sa­ger­ne kan ly­de på, at fly­sel­ska­bets sik- fik af vi­de, at An­dreas Lu­bitz hav­de væ­ret i be­hand­ling for en svær de­pres­sion. Det var pi­lo­ten selv, der in­for­me­re­de men hvis det kom­mer så vidt, vil der ly­de et krav om at re­vi­de­re reg­ler­ne for eva­lu­e­ring af pi­lo­ters psy­ki­ske til­stand.

» En hæn­del­se af den­ne art sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om luft­fart­s­sel­ska­ber­ne bør gen­nem­fø­re yder­li­ge­re test fo­re­ta­get af en psy­ki­a­ter, og om det­te bør gø­res ob­liga­to­risk af luft­fart­smyn­dig­he­der over he­le ver­den, « si­ger ad­vo­kat Jim Morris fra Irwin Mit­chell.

» Vi har nu ty­de­ligt set, hvor ka­ta­stro­falt galt det kan gå, når en pi­lot ik­ke er men­talt fit, « si­ger ad­vo­ka­ten, der har en for­tid i det bri­ti­ske fly­ve­vå­ben.

RESPEKT

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Der bli­ver ik­ke no­gen stor fejring af det ty­ske fly­sel­skab Luft­hansa, når det i april run­der 60 år. Det med­del­er fly­sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

År­sa­gen til af­lys­nin­gen af ju­bilæ­et er det tragi­ske flystyrt for en uge si­den, hvor et fly fra Luft­hansas lav­pris­sel­skab, Ger­manwings, styr­te­de ned i de fran­ske al­per. Al­le 150 per­so­ner om bord blev dræbt.

» Luft­hansa har af respekt for de om­kom­ne fra fly 4U9525 valgt at an­nul­le­re den plan­lag­te fejring af fir­ma­ets 60 års ju­bilæum, der var sat til at bli­ve af­holdt 15. april, « skri­ver Luft­hansa.

I ste­det vil Luft­hansa vi­se en li­ve- trans­mit­te­ring af den of­fi­ci­el­le ty­ske be­gra­vel­ses­ce­re­mo­ni, der fin­der sted i ka­ted­ra­len Köl­ner Dom i Köln 17. april.

Ger­manwings- fly­et styr­te­de ned 24. marts, da den 27- åri­ge ty­ske an­den­pi­lot, An­dreas Lu­bitz, med vil­je di­ri­ge­re­de fly­et ind i en bjergsi­de i de fran­ske al­per.

Mens opryd­nings­ar­bej­det fort­sæt­ter i de fran­ske al­per, så er Luft­hansa klar med mil­li­ard- er­stat­ning til fly­of­re­nes fa­mi­li­er. Til høj­re ses tre af of­re­ne. Fra top­pen: Den ty­ske ope­ra­san­ger Oleg Bryjak, gym­na­si­e­læ­re­ren Sonja C., der var af sted med sin klas­se. Ne­derst ses flystyr­tets dan­ske of­fer, Sø­ren Berg.

Fo­to: AFP/ Ro­bert Weng­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.