DEN HÅR­DE VE

Ar­vin­ger­ne til top­pen af Dan­mark - Mær­sk, Dan­foss, Le­go og Jysk -

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

GE­NE­RA­TIONS­SKIF­TE

Næ­ste ge­ne­ra­tion ban­ker på til mag­tens tin­der i en hånd­fuld af de stør­ste, dan­ske er­hverv­se­ven­tyr. Bå­de hos mil­li­ard­fir­ma­er­ne Mær­sk, Le­go, Dan­foss, Grund­fos og Jysk står der yn­gre kræf­ter og trip­per for at kom­me til.

Fæl­les for dem al­le er, at det har væ­ret en barsk og hård vej til top­pen. Hvert ene­ste skridt er ta­get med tonstun­ge for­vent­nin­ger i ryg­sæk­ken. Omver­de­nen har fulgt hvert ene­ste af de­res træk. For nog­le af dem er frem­ti­den en rol­le i be­sty­rel­sen for mil­li­ard­fir­ma­et med an­svar for at bæ­re fa­mi­li­ens vær­di­er vi­de­re. For an­dre er det som dag­lig le­der med tu­sind­vis af an­sat­te un­der sig.

Nøg­ler­ne til be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne og ind­fly­del­sen er gå­et i arv fra ge­ne­ra­tion til ge­ne­ra­tion. Og in­gen øn­sker at væ­re den kap­ta­jn, der sej­ler fa­mi­liej­u­vel­en på grund.

Væl­ger an­dre ve­je

I mod­sæt­ning til tid­li­ge­re er det dog i dag langt­fra en selv­føl­ge, at den æld­ste over­ta­ger, når pa­tri­ar­ken går på pen­sion. Man­ge væl­ger at an­sæt­te en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ude­fra, mens ar­vin­ger­ne væl­ger an­dre ve­je i li­vet.

’ Der er nok fær­re ge­ne­ra­tions­skift i dag end tid­li­ge­re. Men de ar­vin­ger, der væl­ger at gå ind i virk­som­he­der­ne, er til gen­gæld me­re mo­ti­ve­re­de og ge­ne­relt set og­så me­re kom­pe­ten­te end tid­li­ge­re,’ skri­ver Mor­ten Ben­ned­sen, en af lan­dets frem­me­ste eks­per­ter i net­op den­ne pro­ble­ma­tik og pro­fes­sor i fa­mi­lie­virk­som­he­der ved Insead Bu­si­ness School i Frank­rig, til BT via e- mail.

Før i ti­den var der ta­le om en ‘ ud­peg­ning’ fra fa­de­ren, for­kla­rer han. Et valg fra fa­mi­li­ens over­ho­ved om at over­ta­ge ro­ret, som man ik­ke kun­ne si­ge nej til. I dag er det et frit valg for beg­ge si­der, og de nye ge­ne­ra­tio­ner si­ger kun ja, når de ger­ne vil. Men det er et hårdt valg at træf­fe, for kon­kur­ren­cen er ben­hård i top­pen af mil­li­ard­kon­cer­ner­ne.

» Der er et enormt pres på de børn, « for­tæl­ler Hen­rik Ør­holst, re­dak­tør for net­vær­ket af top­le­de­re­nes nyheds­brev, VL Nyt.

» Det er rig­tig hårdt, for ar­vin­ger­ne er op­pe mod ‘ the hi­red hands’ uden­for fa­mi­li­er­ne, der er rig­tig dyg­ti­ge.

ONS­DAG 1. APRIL 2015 Ro­bert Mær­sk Ug­g­la 37 år Bar­ne­barn til Mær­sk Mc- Kin­ney Møller Øko­nom fra Han­dels­høj sko­len i Sto­ck­holm, le­der­ud­dan­net fra bl. a. Har­vard Bu­si­ness School Bo­sat i Klam­pen­borg Gift med juri­sten Pa­o­la De­ni­se Maria Ug­g­la og har to børn A. P. Møller- Mær­sk har 190.000 an­sat­te og om sæt­ter for cir­ka 266 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.