’’

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ør­holst, ek­stern lek­tor, CBS

Det er rig­tig hårdt, for ar­vin­ger­ne er op­pe mod ‘ the hi­red hands’ uden­for fa­mi­li­er­ne, der er rig­tig dyg­ti­ge

Der­for skal de væ­re mindst li­ge så go­de som num­mer to i fel­tet, og det er vir­ke­lig et hårdt felt, « si­ger Hen­rik Ør­holst, der selv er ek­stern lek­tor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Valg vol­der van­ske­lig­he­der

Val­get mel­lem fa­mi­li­ens ynd­ling el­ler en strøm­li­net kan­di­dat ude­fra med pa­pi­rer­ne i or­den vol­der man­ge fa­mi­li­er van­ske­lig­he­der.

’ I gen­nem­snit og med sto­re tal er det ud­for­dren­de at la­ve et ge­ne­ra­tions­skif­te. Der er man­ge, der kla­rer sig rig­tig godt, men der er li­ge så man­ge, hvor virk­som­he­den vil­le ha­ve kla­ret sig bed­re, hvis der var kom­met en di­rek­tør ude­fra,’ skri­ver Mor­ten Ben­ned­sen.

I fi­re af de stør­ste dan­ske er­hverv­se­ven­tyr er det net­op arv­ta­ger­ne, der ban­ker på for at bli­ve luk­ket ind. Det sto­re og end­nu ube­sva­re­de spørgs­mål er dog, om de er klædt på til op­ga­ven. BT for­sø­ger på de næ­ste si­der at gi­ve et svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.