EJ TIL TRO­NEN Pro­blem­knu­ser med ta­lent

Ryk­ker tæt­te­re på den byr­de, de er født til at bæ­re

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

ONS­DAG 1. APRIL 2015

BAR­NE­BAR­NET

Han er blandt Dan­marks stør­ste ch­ef­ta­len­ter. Et med­lem af den grup­pe aspiran­ter, der står på spring til de ab­so­lut­te top­po­ster i dansk er­hvervs­liv. Blandt an­det for­di han har vist ini­ti­a­tiv og op­nå­et suc­ces. Ro­bert Mær­sk Ug­g­la har fo­re­lø­big ik­ke sat en fod for­kert på sin vej mod top­pen.

Vur­de­rin­gen kom­mer fra Dansk Ak­tie Ana­ly­se, der i år på veg­ne af Jyl­lands- Po­sten stemp­le­de Ro­bert Mær­sk Ug­g­la til at væ­re blandt lan­dets 50 stør­ste le­del­ses­ta­len­ter. Bort­set fra det, så er af­dø­de Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers bar­ne­barn lidt af en vel­be­vog­tet hem­me­lig­hed på Es­pla­na­den.

Fra ho­ved­kvar­te­ret med den syv­tak­ke­de stjer­ne tak­ker man ‘ hø­fligt nej’ til at ta­le Møller- Mær­sk A/ S, og der her­sker bred enig­hed om, at han re­præ­sen­te­rer fa­mi­li­ens frem­tid.

Det hed sig, at den al­dren­de skibs­re­der selv spot­te­de sin yng­ste dat­ters søn som den nok mest op­lag­te kan­di­dat til at bæ­re fa­mi­li­ens fak­kel.

» Det er ik­ke no­get, jeg tæn­ker på i det dag­li­ge. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at dri­ve re­de­ri­et Svitzer, « sva­re­de han, da Ship­ping News i 2014 spurg­te til den tun­ge byr­de, der hvi­ler på hans skul­dre.

Und­går ram­pe­ly­set

In­ter­es­sen er selvsagt mas­siv for den ta­lent­ful­de ar­ving. Han und­går ram­pe­ly­set og ud­ta­ler sig kun til bran­che­me­di­er, som han til gen­gæld mø­der i ‘ af­slap­pet på­klæd­ning’.

Hans livs­for­løb er et destil­lat af må­l­ret­tet­hed: Topka­rak­te­rer i gym­na­si­et. Mi­li­tærtje­ne­ste i 13 må­ne­der som kom­man­dant på en hur­tig­båd i det sven­ske kyst­for­svar. Øko­nom fra Han­dels­högsko­lan i Sto­ck­holm og le­der­ud­dan­nel­se fra Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia. Si­den 2004 har han med suc­ces haft for­skel­li­ge job i Mær­sk.

Den stør­ste prø­ve fik han i 2009, hvor han blev pla­ce­ret som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for det træng­te sven­ske tanks­kibs­re­de­ri Bro­ström, som Mær­sk net­op hav­de købt. Ro­bert Mær­sk Ug­g­la be­stod. Der blev skå­ret ned, ryd­det op, og det sven­ske flag på ski­be­ne er­stat­tet med Dan­ne­brog.

Ane Mær­sk Mc- Kin­ney Ug­g­la af­slø­re­de før års­skif­tet, at ’ Hr. Møller’ op til sin død i 2012 var med til at præ­ge ham.

Vær ik­ke smart

» En af de vær­di­er, som min far har ind­pren­tet i mi­ne søn­ner er: Vær ik­ke smart i or­dets ne­ga­ti­ve for­stand. Gå ik­ke ef­ter den hur­ti­ge ge­vinst, hvis ik­ke det er det sun­de valg i det lan­ge løb, « lød det i kon­cer­nens me­d­ar­bej­der­blad.

Ro­bert Mær­sk Ug­g­la vur­de­res til at væ­re blandt re­deri­gi­gan­tens øver­ste 25 che­fer. Net­op nu føl­ger al­le spændt, hvor­dan han vil ta­ck­le, at bun­den er fal­det ud af det au­stral­ske mar­ked, som er vig­tigt for Svitzer A/ S. Det er, ly­der vur­de­rin­gen, en form for sven­de­prø­ve han er i gang med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.