’’

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke no­get, jeg tæn­ker på i det dag­li­ge. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at dri­ve re­de­ri­et Svitzer Ro­bert Mær­sk Ug­g­la om at

væ­re ar­ving til Mær­sk

om Ro­bert Mær­sk Ug­g­la, der i en ung al­der kom i en slags mester­læ­re hos en af kon­cer­nens gar­ve­de re­de­re.

Er fa­mi­li­ens frem­tid

Det lig­ger dog fast, at han i dag er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for kon­cer­nens slæ­bebå­ds­re­de­ri, Svitzer A/ S. Ved ge­ne­ral­for­sam­lin­gen sid­ste år trå­d­te han ind i be­sty­rel­sen for mo­der­sel­ska­bet A. P.

Vig­ti­ge egen­ska­ber

» Han har de­mon­stre­ret, at han me­strer op­ryd­nin­gens kunst. Det er vig­tigt at kun­ne i en kon­cern som Mær­sk, det har ti­den så ef­ter­tryk­ke­ligt vist.

Blandt an­det har den vig­ti­ge con­tai­ner­for­ret­ning væ­ret i kæm­pe mod­vind og haft be­hov for op­ryd­ning. Det sam­me gæl­der for olie­for­ret­nin­gen i dag, « vur­de­rer se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Jacob Pe­der­sen fra Syd­bank, der føl­ger A. P. Møller- Mær­sk tæt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.