Nær­mer sig ma­skin­rum­met

BT VUR­DE­RER KRON­PRIN­SER­NES CHAN­CER

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

ANO­NYM AR­VING

Når han ta­ler, er det med en let dræ­ven­de jysk di­a­lekt. Luk­ker man øj­ne­ne, ly­der Le­go- kron­prins Thomas Kirk Kri­sti­an­sen lidt som en yn­gre Lars Lar­sen med et ‘ godt til­bud’.

Det er en stem­me, som Loren Shu­ster fik rig lej­lig­hed til at læ­re at ken­de sid­ste som­mer un­der en ma­ra­ton- sam­ta­le til job­bet som global salgs­chef. I tre ti­mer var Le­go- ar­vin­gen nem­lig med til at kryds­for­hø­re ca­na­di­e­ren, der for­lod lo­ka­let som le­ge­tøjs­gi­gan­tens nye glo­ba­le salgs­chef.

Det var no­get nyt, at Thomas Kirk Kri­sti­an­sen var med i ma­skin­rum­met, da nøg­lepo­sten skul­le be­sæt­tes. Det bli­ver ud­lagt som om, re­præ­sen­tan­ten for ejer­fa­mi­li­ens fjer­de ge­ne­ra­tion nu omsi­der er ryk­ket tæt­te­re på den skæb­ne, han er ud­set til.

Det er Thomas Kirk Kri­sti­an­sen, der skal bæ­re fak­len vi­de­re ef­ter sin far, når Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen træk­ker sig til­ba­ge fra ar­bej­det med klods- gi­gan­ten. Et ar­bej­de, der pri­mært skal fo­re­gå i be- sty­rel­sen og som kul­tur­bæ­rer for Le­gos vær­di­er. Tan­ker­ne om en ny Kirk Kri­sti­an­sen i di­rek­tør­sto­len har man op­gi­vet, ef­ter Jør­gen Vig Knud­storp i 2004 kom til ude­fra og vend­te Le­go fra un­der­skud til ube­gri­be­lig suc­ces.

Fa­mi­li­en er am­bas­sa­dø­rer

» Det er mu­ligt, at jeg kun­ne ta­ge de ud­dan­nel­ser, der skal til for at be­sæt­te en di­rek­tør­post, men jeg sy­nes ik­ke, det er det, der gi­ver mest me­ning. Det er bed­re at fin­de de rig­ti­ge folk til at løf­te op­ga­ven, og fa­mi­li­en kan så bi­dra­ge med no­get an­det - for ek­sem­pel ved at væ­re am­bas­sa­dø­rer for Le­go- vær­di­er­ne, « sag­de Thomas Kirk Kri­sti­an­sen i 2010 til Le­gos per­so­na­le­blad.

Det er en af de få gan­ge, den sky Le­go- søn har op­søgt ram­pe­ly­set. Hos lo­kal­pres­sen i re­gio­nen min­des man ik­ke at ha­ve talt med ham.

Hel­ler ik­ke da ejer­fa­mi­li­en i au­gust sid­ste år lag­de grund­ste­nen til det gi­gan­ti­ske op­le­vel­ses­cen­ter ‘ Le­go Hou­se’ i Bil­lund, trå­d­te han frem.

Han er ud­dan­net in­den­for mar­ke­ting og har tid­li­ge­re haft sin dag­li­ge gang i ho­ved­kvar­te­ret som trai­nee. I dag bru­ger han dog ti­den og for­ret­nings­ta­len­tet på sit eks­klu­si­ve stut­te­ri ’ Kirk Ara­bi­ans’

IN­TERN ER­FA­RING

EK­STERN ER­FA­RING

LE­DEL­SES- ER­FA­RING

VER­DEN UDEN­FOR

CV OG UD­DAN­NEL­SE i Mar­tof­te på Fyn, der lig­ger tæt på fa­de­rens gods.

Stut­te­ri med suc­ces

Han dri­ver og bor på stut­te­ri­et med hu­stru­en Sig­ne Me­ret­he Kirk Kri­sti­an­sen, der er ve­te­ri­nær­sy­geple­jer­ske. I bran­chen er stut­te­ri­et kendt som en suc­ces.

» Vi vil gø­re alt, hvad vi kan, for at he­ste­ne har det så godt som mu­ligt, « si­ger han, af­slap­pet klædt i grøn­stri­bet po­lo og vind­jak­ke, i en præ­sen­ta­tions­vi­deo på stut­te­ri­ets hjem­mesi­de.

En flink fyr

Han har tid­li­ge­re væ­ret be­sty­rel­ses­med­lem i Dansk Sel­skab for Ara­bi­sk Hesteavl. Her be­skri­ver man Le­gokron­prin­sen som ‘ en flink fyr’ og et vel­lidt med­lem af fore­nin­gen.

Selv om ’ Kirk Ara­bi­ans’ kø­rer til ri­destæv­ner i en skin­nen­de, sølv­far­vet last­vogn er han helt ne­de på jor­den, når han fær­des blandt spor­tens an­dre en­tu­si­a­ster.

I si­ne yn­gre da­ge var Thomas Kirk Kri­sti­an­sen sprin­gryt­ter på in­ter­na­tio­nalt plan. Han står og­så bag en eks­klu­siv top­gol­f­ba­ne ved Ker­te­min­de på Fyn, der ef­ter pla­nen står fær­dig i

2016. Thomas Kirk Kri­sti­an­sen, 36 år Har en grad i mar­ke­ting, trai­nee i Le­go og for­skel­li­ge le­der­po­ster Dri­ver stut­te­ri­et Kirk Ara­bi­ans Bo­sat i Mar­tof­te på Fyn og gift med Sig­ne Me­ret­he Kirk Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.