En mand

BT - - NYHEDER - Fo­tos: Scan­pix/ Pal­le He­de­mann Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

RI­GET MOD SYD

Dan­foss- søn­nen var klædt som al­le an­dre mænd på den al­der, da han som 23årig for før­ste gang tog plads ved et mø­de­bord som be­sty­rel­ses­med­lem i et ak­tie­sel­skab.

Det var en som­mer­dag for 15 år si­den, mens Mads- Pe­ter Clau­sen sta­dig var in­ge­ni­ør­stu­de­ren­de på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Så­dan hu­sker Chri­sten Es­per­sen den dag, hvor tred­je ge­ne­ra­tion i Dan­foss og Clau­sen- dy­na­sti­et fra Als tog si­ne før­ste skridt i dansk er­hvervs­liv. Det fo­re­gik hos det del­vist Clau­sen- eje­de hy­draulik­fir­ma Mi­ni­boo­ster i Søn­der­borg, hvor Chri­sten Es­per­sen er di­rek­tør.

Nu er den 38- åri­ge fa­mi­lie­far, Mads- Pe­ter Clau­sen, til­sy­ne­la­den­de klar til at spil­le den le­den­de rol­le i fa­mi­lie­fir­ma­et ef­ter 66- åri­ge Jør­gen Mads Clau­sen, tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand for Dan­foss- kon­cer­nen.

Sid­ste år blev han pla­ce­ret i kon­cer­nens be­sty­rel­se som den før­ste fra sin ge­ne­ra­tion.

En ty­pisk jy­de

» Han er en ty­pisk jy­de. Han ta­ler ik­ke så me­get. Men når han gør, så er det velvalg­te ord. Han er dyg­tig og ord­hol­den­de, « si­ger Chri­sten Es­per­sen om Mads- Pe­ter Clau­sen, der er et af i alt ni børn i den tred­je ge­ne­ra­tion.

Den søn­derjy­ske di­rek­tør har væ­ret glad for at ha­ve Mads- Pe­ter, søn af Jør­gen Mads Clau­sens lil­le­bror Pe­ter Clau­sen, i sin be­sty­rel­se.

» Han har væ­ret me­get ude i den sto­re ver­den, og det har vi haft stor glæ­de af. Hver gang er han kom­met hjem fra ud­sta­tio­ne­rin­ger­ne med man­ge go­de råd om, hvor­dan vi kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.