D af få ord

BT VUR­DE­RER KRON­PRIN­SER­NES CHAN­CER

BT - - NYHEDER -

IN­TERN ER­FA­RING

EK­STERN ER­FA­RING

LE­DEL­SES- ER­FA­RING

VER­DEN UDEN­FOR

CV OG UD­DAN­NEL­SE Jacob Bruns­borg, 42 år Ud­dan­net aka­de­mi­ø­ko­nom, HH fra Sil­ke­borg Han­dels­sko­le Fle­re le­der­stil­lin­ger i Jysk, stift er af bl. a. Don­don Sus­hi Bo­sat i Sil­ke­borg og gift med Hel­le Birk Bruns­borg si­den 1998 Jysk har 19.000 an­sat­te og om­sæt­ter for 20,7 mia. kr. kom­me på mar­ke­det i de på­gæl­den­de lan­de. «

Mads- Pe­ter Clau­sen er ble­vet fi ltre­ret frem til top­pen igen­nem Clau­sen- fa­mi­li­ens så­kald­te ‘ Fa­mily Gover­nan­ce Pro­gram’. En skræd­der­sy­et sko­ling, der skal gø­re næ­ste ge­ne­ra­tion klar.

En in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­se el­ler mini­mum en MBA og to års op­hold i ud­lan­det er ufravi­ge­li­ge krav til de børn, der øn­sker at spil­le en rol­le i fa­mi­lie­fi rma­et. De krav op­fyl­der han. Til punkt og prik­ke.

Ge­ne­ra­tio­ner­ne mø­des

To gan­ge år­ligt bli­ver ge­ne­ra­tio­ner­ne for­sam­let. De un­ge bli­ver klædt på med fl ere in­for­ma­tio­ner, me­re ind­sigt. De æl­dre dis­ku­te­rer, hvem der er klar til at træ­de frem.

Mads- Pe­ter Clau­sen tog det sto­re skridt frem sid­ste år, da han blev ind­lem­met i Dan­foss’ be­sty­rel­se. Det kan tol­kes som et tegn på, at han er den ud­valg­te. Si­den da har han ik­ke haft sin dag­li­ge gang i ho­ved­kvar­te­ret i Søn­der­borg som tid­li­ge­re.

Han er ame­ri­kansk gift , har to børn og er bo­sat i Ge­or­gia, USA. Her ny­der han li­vet i en vil­la til me­re end syv mil­li­o­ner kro­ner og med en gol­fb ane som nær­me­ste na­bo.

Han har en MBA fra net­op Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia.

Før han ryk­ke­de telt­pæ­le­ne op, fun­ge­re­de han i Søn­der­borg som ‘ sær­lig rå­d­gi­ver for di­rek­tio­nen’.

A r b e j d e t be­stod i kon­su­lent­bi­stand in­den for ud­vik­lin­gen af for­skel­li­ge forr et ni ngs­om­rå­der og mar­ke­der, op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren, der hø­fl igt, men be­stemt af­vi­ser, at Mads- Pe­ter Clau­sen el­ler an­dre fra fa­mi­li­en øn­sker at med­vir­ke i ar­tik­len. Mads- Pe­ter Clau­sen, 38 år MBA fra Uni­ver­si­ty of Ge­or­gia, in­ge­ni­ør fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet Bo­sat i Ge­or­gia, USA, ame­ri­kansk gift , har to dren­ge på 7 og to et halvt år Spil­ler ten­nis og lø­be­træ­ner i fri­ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.