Dy­ne­prin­sen sat­ser på be­sty­rel­ses­ar­bej­det

BT - - NYHEDER - Bir­ger Ager­toft Andersen baa@ bt. dk

DYNELØFT

Dy­ne­kon­gen Lars Lar­sen, 66, har lært sig selv at el­ske ram­pe­ly­set, men der­til er hans søn Jacob Bruns­borg, 42, end­nu ik­ke kom­met.

Tvær­ti­mod sy­nes søn­nen, der er ud­set til med ti­den at over­ta­ge le­der­ska­bet i Jysk­kon­cer­nen, sta­dig at væ­re en me­re til­ba­ge­hol­den­de na­tur end sin far - og­så i for­hold til me­di­er­ne.

» Jeg har al­drig haft lyst til at væ­re en off ent­lig per­son. Jeg har nok væ­ret af­skræk- ket af, hvor me­get min far har væ­ret på, for det er slet ik­ke mig. Jeg skal ik­ke væ­re ham, der har det go­de til­bud i tv­re­k­la­mer, « lød det for et par år si­den fra Jacob Bruns­borg, da han for en gangs skyld lod sig in­ter­viewe om rol­len som dy­ne­kron­prins.

Skal stik­ke ho­ve­d­et frem

Den­gang var an­led­nin­gen, at han eft er nog­le år som bl. a. brand di­rector i Jysk be­kendt­gjor­de, at han ik­ke læn­ge­re vil­le væ­re an­sat i sel­ve drift sor­ga­ni­sa­tio­nen i den kæm­pe­sto­re kon­cern.

I ste­det vil­le han hel­li­ge sig be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Jysk, der tæl­ler over 2.200 for­ret­nin­ger i fo­re­lø­big 37 lan­de.

Det blev nog­le ste­der ud­lagt som om, at han ka­ste­de hånd­klæ­det i rin­gen i for­hold til det dag­li­ge køb­mands­ar­bej­de med dy­ner og hånd­klæ­der, men sam­ti­dig er­kend­te Jacob Bruns­borg og­så, at han af hen­syn til fi rma­et var nødt til at stik­ke ho­ve­d­et lidt frem af og til.

Ska­ber ik­ke over­skrift er

» Vi har jo nog­le va­rer i Jysk, som vi ger­ne vil sæl­ge, og så bli­ver man nødt til at væ­re en lil­le smu­le udad­vendt uden nød­ven­dig­vis at ud­bas­u­ne­re he­le sit pri­vat­liv, « til­fø­je­de han og på­pe­ge­de som en yder­li­ge­re for­skel mel­lem sig selv og fa­de­ren, at han selv ik­ke i li­ge så høj grad skab­te sto­re over­skrift er ved at mel­de am­bi­tiø­se vækst­pla­ner for Jysk ud i me­di­er­ne.

En vur­de­ring, som Lars Lar­sen var enig i, da søn­nen til­sy­ne­la­den­de er et nøk me­re be­ske­den end sin far:

» Han si­ger, at han ik­ke vil væ­re en ny Lars Lar­sen - det er slet ik­ke ham. Han er Jacob Bruns­borg, søn af mig, og der­ved skal det bli­ve. Jeg me­ner og­så, at det vil væ­re helt uri­me­ligt, hvis han skul­le til at stil­le sig op og si­ge: ’ Go’daw - jeg hed­der Jacob Bruns­borg og har Jysk’. Det har han in­gen in­ten­tio­ner om, og det for­står jeg gan­ske ud­mær­ket, for det er en stor dis­po­si­tion at ta­ge. «

Jysk uden Lars Lar­sen

» Jysk skal kun­ne kla­re sig uden en ny Lars Lar­sen, og det he­le er kørt i stil­ling til, at det kan Jysk sag­tens. Selv­føl­ge­lig er der stor for­skel på Jacob og mig, men han er og­så en bund­so­lid køb­mand, der kan se, at det, jeg har gå­et og byg­get op gen­nem de sid­ste 35 år, ik­ke har væ­ret så rin­ge end­da. Han har ik­ke in­ten­tio­ner om at la­ve om på en mas­se, når en­gang han skal ta­ge sty­repin­den - tvær­ti­mod vil han prø­ve at ud­byg­ge mi­ne in­ten­tio­ner om, at Jysk skal vi­de­re ud i ver­den, « fastslog Lars Lar­sen over for BT.

Det har i åre­vis væ­ret af­gjort, at det var søn­nen Jacob, der skul­le dri­ve kon­cer­nen vi­de­re. Lars Lar­sen og hu­stru­en Kris Bruns­borgs an­det barn, dat­te­ren Mette, vil hel­le­re væ­re land­mand på sin gård i Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.