’ Jeg hav­de drømt, at jeg vandt’

Et livs­sty kke af en 84- årig pen­sio­nist fra Fjal­tring vandt i we­e­ken­den seks mil­li­o­ner i Lotto, og hun del­te glæ­den med al­le kun­der i Fjal­tring Køb­mands­gård

BT - - NYHEDER - Lars Kam­strup kamp@ berg­ske. dk

LOTTOVINDER

» Jeg køb­te champag­ne, da jeg hav­de fun­det ud af, at jeg hav­de vun­det. Den tog vi med hjem, og da den slap op, gik vi over til rød­vin. «

Det er et livs­styk­ke af en 84- årig pen­sio­nist i Fjal­tring, som i we­e­ken­den vandt godt seks mil­li­o­ner kro­ner på sin lot­to­kupon. Hun vil ik­ke ha­ve sit navn off ent­lig­gjort, og hel­ler ik­ke fo­to­gra­fe­res. Men der­u­d­over for­tæl­ler hun glad og ger­ne om sit sto­re held, som hun tirs­dag del­te med al­le i Fjal­tring, der hav­de lyst.

Kaff e og hjem­me­bag

Kupo­nen var købt i Fjal­tring Køb­mands­gård, og i går bød vin­de­ren på kaff e og hjem­me­bag­te småka­ger til al­le kun­der. Selv stod hun og tog imod i dø­ren.

» Jeg kan slet ik­ke la­de væ­re med at for­tæl­le det. «

Fak­tisk hav­de hun drømt, at hun vil­le vin­de på en lod­sed­del.

» Hun for­tal­te, at der var vun­det seks mi­lo. kr. i Fjal­tring Køb­mands­gård. Så sag­de jeg: ’ Gud, det er nok mig. Min kupon lig­ger ude i min jak­ke­lom­me’. Så måt­te jeg ned i bu­tik­ken for at få den kon­trol­le­ret. Og så var det mig. Det er helt ut­ro­ligt, « si­ger den 84- åri­ge, der har bo­et i Fjal­tring de sid­ste 33 år.

Øn­sker sig en ny bil

Det er na­tur­ligt for hen­de at ind­dra­ge he­le by­en i sit held.

» Jeg bli­ver bo­en­de, for jeg bor det bed­ste sted på Jor­den, nem­lig i Fjal­tring. Jeg la­ver ik­ke om på mit liv på grund af de man­ge pen­ge. Jeg vil ha­ve en ny bil. Den gam­le er 14 år gam­mel. Den kø­rer ud­mær­ket, så må­ske vil et af bør­ne­bør­ne­ne ha­ve den. Men det er jo ik­ke sik­kert. «

Fak­tisk er hun li­ge kom­met hjem fra en rej­se i Ke­nya, hvor et bar­ne­barn var in­vi­te­ret med.

» Det var godt, det var før, jeg vandt, el­lers hav­de hun jo ba­re tro­et, det var på grund af pen­ge­ne, jeg tog hen­de med. Men nu kan jeg jo ba­re ta­ge af sted igen, hvis jeg har lyst. «

I Fjal­tring Køb­mands­gård er hu­mø­ret højt den­ne dag, og al­le glæ­der sig på den 84- åri­ges veg­ne. Der er fl ag uden for bu­tik­ken og mas­ser af skil­te, der for­tæl­ler, at der er vun­det 6.079.866 kr. i bu­tik­ken. Fak­tisk den hø­je­ste ge­vinst no­gen­sin­de i he­le Lemvig Kom­mu­ne. Den lil­le café i bu­tik­ken er fyldt med lo­ka­le, der ny­der kaff en og de hjem­me­bag­te småka­ger.

» Jeg tog to kop­per, « er­ken­der en af gæ­ster­ne, da hun for­la­der bu­tik­ken.

» Det går. Jeg har råd til det, « ly­der det be­ro­li­gen­de fra vin­de­ren, in­den hun går med til et fo­to, hvor hen­des an­sigt er skjult.

Mas­ser af snak og gæt­te­ri

I Fjal­tring Køb­mands­gård mær­ker man in­ter­es­sen for den sto­re ge­vinst. In­den vin­de­ren blev fun­det, var der mas­ser af snak og gæt­te­ri. Og nu da vin­der­ne er fun­det, glæ­der man sig sam­men med hen­de.

» Vi sæl­ger nok et par lot­to­kupo­ner me­re, men el­lers tror jeg nu ik­ke, det styr­ker om­sæt­nin­gen, « si­ger René Ehm­sen Frand­sen, som solg­te lyk­ke- kupo­nen.

» Jeg ken­der de fl este af dem, der kø­ber Lotto her om vin­te­r­en. Om som­me­ren er der jo og­så turi­ster, så vi sæl­ger nog­le fl ere, men på den­ne tid af året ken­der vi de fl este, « si­ger han.

De stør­ste ge­vin­ster i dan­marks­hi­sto­ri­en 1.

315.009.958 kr. – Eu­ro­ja­ck­pot – 2015 – Kvi­ck­ly, 3000 Hels­in­gør.

135.177.015 kr. – Eu­ro­ja­ck­pot – 2012 – Kio­sken Her­lev Sy­ge­hus, 2730 Her­lev.

56.789.170 kr. – Ons­dags Lotto – 2013 – PLUS abon­ne­ment.

49.937.681 kr. – Ons­dags Lotto – 2012 – Bou­le­vard Kio­sken, 4760 Vor­ding­borg.

45.969.062 kr. – Ons­dags Lotto – 2013 – PLUS abon­ne­ment.

43.853.592 kr. – Jo­ker Lør­dag – 2012 - Tel­ma, 6753 Ager­bæk.

2.

3.

4.

5.

6.

STO­RE VINDERBELØB

Den 84- åri­ge vin­der skjult bag den sto­re check. Hun får hjælp af Bir­git Wolf og Chri­sti­an Schou fra Fjal­tring Køb­mands­gård. Og så var Al­bert, Oscar og Jakob med til at fejre de man­ge mil­li­o­ner. Fo­to: Lars Kam­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.