DER BLEV LÆ­GE

BT - - NYHEDER - Blev født 8. novem­ber

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Ben­te Klar­lund Pe­der­sen

1956. er gift og har fi­re børn og ot­te bør­ne­børn.

af kon­tor­ud­dan­ne­de Lis Pe­der­sen og typo­graf Knud Pe­der­sen. på Øster­bro i Kø­ben­havn. at la­ve sin egen forsk­ning un­der me­di­cin­stu­di­et, da hun var i mid­ten af 20er­ne.

i me­di­cin i 1983, spe­ci­a­list i in­fek­tions­syg­dom­me i 1995 og spe­ci­a­list i in­tern me­di­cin i 1996.

over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, kli­nisk pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og le­der af Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed.

har des­u­den sin egen brev­kas­se i sek­tio­nen ’ Lør­dags­liv’ i Po­li­ti­ken og rej­ser rundt over he­le ver­den og hol­der fored­rag.

til bø­ger­ne ’ Elsk at lø­be’, ’ Gravi­di­tet og mo­tion’ og ’ Sandheden om sund­hed’.

DRs Ro­senkjær­pris i 2010 for sin go­de ev­ne til at for­mid­le re­sul­ta­ter af sund­heds­forsk­ning.

Hun Dat­ter Vok­set op Be­gynd­te

Kan­di­dat

I dag

Hun

For­fat­ter

Modt­og

Ben­te Klar­lund Pe­der­sen er over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let og en af lan­dets mest an­er­kend­te og frem­træ­den­de for­ske­re. Kendt for si­ne ev­ner til at for­mid­le sin vi­den om sund­hed. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.