For­år­s­vej­ret bli­ver væk

April ser ud til at by­de på min­dre ned­bør, men de rig­tig lu­ne tem­pe­ra­tu­rer la­der ven­te på sig, vi­ser prog­no­sen fra DMI

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Rei­mar Juul

PÅ­SKE- VEJR

Æg­gej­ag­ten er en våd om­gang for de man­ge dan­ske­re, der hol­der på­ske­fe­rie i dis­se da­ge. Man­ge har da for­ment­lig og­så ind­ledt på­sken i gum­mi­støv­ler og hal­størklæ­de, for­di det bå­de er vå­dt og køligt.

Og det lu­ne for­år­s­vejr ser ud til at la­de ven­te på sig, vur­de­rer ener­gi­me­te­o­r­o­log Tim Pe­ter­s­son fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

» Jeg kan ik­ke rig­tigt få øje på det helt fan­ta­sti­ske for­år, som vi må­ske går og ven­ter på, « si­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

En del nat­te­frost

Al­li­ge­vel kan vi se frem til et ’ hæ­der­ligt’ april­vejr, på­pe­ger han, for­di det ef­ter på­ske vil bli­ve me­re tørt og lunt.

» Det ser ud, som om vi ef­ter­hån­den kan få et ret hæ­der­ligt april­vejr. Der sker grad­vist en sta­bi­li­se­ring i lø­bet af på­sken, og i ugen ef­ter på­ske ser der ud til at kom­me en hel del sol, « si­ger Tim Pe­ter­s­son.

Ha­ve­e­je­re, som har pla­ner om at plan­te i på­sken, skal dog må­ske over­ve­je det en ek­stra gang. Der vil nem­lig fort­sat væ­re en del nat­te­frost i be­gyn­del­sen af april.

» Det vil nok væ­re for­holds­vis køligt med ud­bredt nat­te­frost de fle­ste ste­der. Men med so­lens hjælp kan vi al­li­ge­vel få ret pæ­ne dagstem­pe­ra­tu­rer om­kring 10 gra­der, « si­ger Tim Pe­ter­s­son.

Han pe­ger på, at vi må­ske kan få lidt lu­ne­re da­ge i mid­ten af april med tem­pe­ra­tu­rer op til 15 gra­der.

» Men der er dog ik­ke ud­sigt til rig­tig for­år­s­var­me, « ly­der det fra ener­gi­me­te­o­r­o­lo­gen.

I slut­nin­gen af april er prog­no­sen me­re usik­ker, men iføl­ge DMI ser det ud til at bli­ve me­re vå­dt og usta­digt.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Ha­ve­e­je­re, som har pla­ner om at plan­te i på­sken, skal dog må­ske over­ve­je det en ek­stra gang. Der vil nem­lig fort­sat væ­re en

del nat­te­frost. Ar­kiv­fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.