Høj­sæ­son for i

Det er ik­ke kun på­ske­ha­rer, der kom­mer på uan­meldt be­søg i den­ne uge. Ind­brud­sty­ve­ne har og­så travlt, og der­for op­for­drer po­li­ti­et na­bo­er til at hol­de øje med uvæ­se­net

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Han­sen ma­jh@ ber­ling­s­ke. dk

KRI­MI­NA­LI­TET

Fle­re hu­se og lej­lig­he­der står tom­me, når dan­sker­ne skal ny­de på­sken de kom­men­de da­ge – og det kan få det til at krib­le ek­stra i fin­gre­ne hos folk i kri­mi­nel­le mil­jø­er, på­pe­ger po­li­tet.

» På­sken er en høj­tid, hvor folk ta­ger væk fra hjem­met, og det ved ty­vek­næg­te­ne. Der­for er der en for­ø­get ri­si­ko for at få ind­brud i de da­ge, « si­ger Jan Bjørn, der er le­den­de po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Sam­me mel­ding ly­der fra for­sik­rings­sel­ska­bet Alm. Brand, hvor ska­de­di­rek­tør Bri­an Wa­hl Ol­sen for­ven­ter, at der vil væ­re 20 pct. fle­re ind­brud un­der på­ske­frokoster­ne sam­men­lig­net med en nor­mal we­e­kend.

» Man­ge hu­se står tom­me, når vi ta­ger på på­ske­fe­rie og be­sø­ger fa­mi­li­en. Hos Alm. Brand ser vi sam­me ten­dens, som vi ty­pisk op­le­ver i ju­leog nytårs­da­ge­ne, « si­ger han.

Vil­la­er er mest ud­sat­te

Spe­ci­elt vil­la­er og par­cel­hu­se er ud­sat­te, når ty­ve­ne går på rov. Rigs­po­li­tiets nøg­le­tal fra 2014 vi­ser, at hver tred­je ind­brud i pri­vat be­bo­el­se var i » vil­la og lig­nen­de « sid­ste år. Alm. Brand gen­ken­der bil­le­det.

» Det er en læk­ker­bi­sken for ind­brud­sty­ve­ne, for­di de of­te kan gå uge­ne­ret rundt om hu­set, se om der er no­get umid­del­bart af vær­di samt fin­de et godt sted at kom­me ind i hu­set, « si­ger Bri­an Wa­hl Ol­sen.

Si­den 2009 er an­tal­let af an­mel­del­ser om ind­brud i pri­vat be­bo­el­se dog ge­ne­relt da­len­de. I 2014 hav­de po­li­ti­et mod­ta­get 36.841 an­mel­del- ser – et fald på 12 pct. fra året før. En af de stør­ste år­sa­ger er fore­byg­gel­se, for­kla­rer po­li­ti­in­spek­tør Jan Bjørn.

» Over­ord­net set skal man for­sø­ge at gø­re sit hjem util­træk­ken­de for en ind­brud­styv. Det gør man ved at sik­re sig godt og ha­ve en god af­ta­le med si­ne na­bo­er, når man ta­ger hjem­me­fra, så de hol­der øje. Vi kan kom­me rig­tig langt med fore­byg­gel­se af ind­brud, hvis man hjæl­per hin­an­den som bor­ge­re, « si­ger han.

Na­bo­er skal hol­de ud­kig

At år­våg­ne na­bo­er kan gø­re he­le for­skel­len, er der in­gen tvivl om hos Flem­m­ing L. Toft. Han er for­mand for Ma­ri­en­dal Hav­bak­kers grun­de­jer­for­e­ning, der lig­ger i Be­der ca. 30 km syd for Aar­hus.

Sid­ste ef­ter­år rin­ge­de en na­bo til ham: En mand var set gå­en­de rundt og fo­to­gra­fe­re i om­rå­det, der har en del som­mer­hu­se. Flem­m­ing L. Toft tog af­fæ­re og rin­ge­de til po­li­ti­et.

» Det lyk­ke­des po­li­ti­et at fin­de den bil, som man­den hav­de kørt i, og da be­tjen­te­ne se­ne­re på da­gen fandt ham med bi­len, var den fyldt med ty­ve­ko­ster, « for­tæl­ler for­man­den.

Sam­me dag modt­og fore­nin­gen en ind­by­del­se fra Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd og TrygFon­den til et mø­de om na­bo­hjælp på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Oven på for­mid­da­gens op­le­vel­se tog Flem­m­ing L. Toft af sted.

» Grun­de­jer­for­e­nin­gen blev til­meldt den af­ten, og et vej­kon­takt­s­net­værk blev sat i gang, « si­ger Flem­m­ing L. Toft.

Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd og TrygFon­den har stå­et for na­bo­hjælp si­den 2012.

» Det hand­ler om at pas­se på na­bo­ens hus el­ler lej­lig­hed, når ved­kom­men­de er på fe­rie; sør­ge for at smi­de skrald i skral­des­pan­den, hvis ved­kom­men­de bor i en vil­la, sør­ge for at tøm­me na­bo­ens po­st­kas­se, hvis der stik­ker post ud, sør­ge for at der ser be­bo­et ud og pas­se på hin­an­den, « si­ger Hans Pe­ter de Pla­ce Han­sen, der er pro­jekt­le­der ved Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd.

» Na­bo­hjælp­s­ord­nin­gen har en di­gi­tal over­byg­ning. Man kan ek­sem­pel­vis bru­ge en fe­ri­e­ka­len­der. Hvis na­bo­en er på fe­rie, får man en sms, hvor man bli­ver min­det om, at man skal hol­de øje, « til­fø­jer han.

Flest som­mer­hu­se

Ma­ri­en­dal Hav­bak­ker har 157 par­cel­ler, men kun 40 er be­bo­et året rundt. Re­sten kom­mer i som­mer­må­ne­der­ne.

» De be­bo­e­re, som ik­ke bor her per­ma­nent, men som tæn­ker me­get på de­res som­mer­hu­se, bli­ver kon­tak­tet, hvis der bli­ver ob­ser­ve­ret no­get mystisk. Og det gi­ver en rig­tig god, æg­te tryg­hed – nu kan vi la­de vo­res som­mer­hu­se væ­re ale­ne, « si­ger Flem­m­ing L. Toft, der frem­hæ­ver et » fan­ta­stisk « sam­ar­bej­de med po­li­ti­et.

Po­li­ti­in­spek­tør Jan Bjørn un­der­stre­ger og­så, at man som bor­ger al­drig skal tø­ve med at rin­ge, hvis man ser no­get mistæn­ke­ligt.

» Hvis man ser en bil, der lusker rundt i et vil­lakvar­ter, el­ler ser no­gen, der ik­ke hø­rer til, skal man rin­ge til po­li­ti­et. Og der er ik­ke no­gen ba­ga­tel­græn­se, for vi vil hel­le­re fore­byg­ge end op­ta­ge an­mel­del­ser, « fast­slår han.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.