HOS MAR­TA ER DE

’ Sa­lon Guldsak­sen’ er sam­lings­punk­tet for æl­dre, un­ge og en­som­me på Nør­re­bro i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ bt. dk

OM­SORG

» Jeg kom her som barn sam­men med min mor, « for­tæl­ler Iza­bela Bil­in­ska.

Hun sid­der med nyva­sket hår for­an spejl­væg­gen i ’ Sa­lon Guldsak­sen’ på Guld­bergs­ga­de på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Bag hen­de sid­der sa­lo­nens ejer, 61- åri­ge Mar­ta Ale­xan­der­sen, og smi­ler ved min­der­ne om Iza­be­las mor, der li­ge­som hun selv var fra Po­len og bo­sat i Dan­mark. Mo­de­ren kom i sa­lo­nen li­ge så me­get for at snak­ke som for at få ord­net hå­ret.

Og så­dan er det med de fle­ste af kun­der­ne. Det er Mar­ta og hen­des gla­de væ­sen, der træk­ker.

I marts var Mar­ta Ale­xan­der­sen og li­vet i sa­lo­nen om­drej­nings­punk­tet for DRs do­ku­men­tar­se­rie ’ Mar­ta & Guldsak­sen’, der er ble­vet så stor en se­er­suc­ces, at en an­den sæ­son er på vej.

» Jeg har ik­ke spe­ku­le­ret over, at det er no­get ud over det sæd­van­li­ge, jeg gør. Jeg tro­e­de, det var helt nor­malt, at man ska­ber et vist for­hold til si­ne kun­der, « si­ger Mar­ta Ale­xan­der­sen til BT, da vi kig­ge­de for­bi en regn­våd for­års­tirs­dag.

Læ­rer af hin­an­den

» Jeg har ba­re kørt min for­ret­ning i 31 år. Jeg har al­drig skæn­ket det en tan­ke, at jeg gør no­get mær­ke­ligt. Det er jo al­le men­ne­sker. Og­så de for­d­ruk­ne. De er jo sø­de og ra­re. Der skal væ­re plads til os al­le, « si­ger hun, mens kam og saks kø­rer ru­ti­ne­ret gen­nem Iza­bela Bil­in­skas kraf­ti­ge, sor­te hår.

Plads til al­le er net­op, hvad der er i ’ Sa­lon Guldsak­sen’. Her kom­mer de æl­dre, de un­ge, de en­som­me, de for­d­ruk­ne, for at bli­ve klip­pet, per­ma­nen­tet og far­vet. Og for at snak­ke.

Mar­ta Ale­xan­der­sen ta­ler me­get og ger­ne. Og hun ler li­ge så me­get.

Mens saks, kam og fin­gre fly­ver gen­nem Iza­bela Bil­in­skas hår, for­tæl­ler Mar­ta hi­sto­ri­er om den­gang, ’ Ro­la­tor­ban­den’ var til ga­de­fe­sten Di­stor­tion i Guld­bergs­ga­de. De un­ge var sø­de til at gi­ve plads til ro­la­to­rer­ne. Og til at gi­ve øl.

» Nog­le af de æl­dre da­mer blev jo ful­de. «

En af da­mer­ne på 87 blev så glad for en ung mand, at hun vil­le ha­ve ham med hjem ’ for at vi­se ham sin fri­mær­ke­sam­ling’.

Det er en op­ple­vel­se, der er god for bå­de de æl­dre og de un­ge.

» Man læ­rer al­le af det. Hvor er det livs­be­kræf­ten­de at se de un­ge hjæl­pe de æl­dre, og de æl­dre sy­nes, at de un­ge er sø­de – de er ik­ke ty­vek­næg­te al­le sam­men, « for­tæl­ler Mar­ta Ale­xan­der­sen.

Sin­det er al­tid ungt

Hun ta­ler om ac­cept af for­skel­lig­he­der, om respekt og for­stå­el­se. Selv har Mar­ta Ale­xan­der­sen svært ved at for­stå og ac­cep­te­re ti­dens gang. Det er ’ fryg­te­ligt’ at bli­ve æl­dre. Or­det ’ gam­mel’ bru­ger hun kon­se­kvent ik­ke, hver­ken om sig selv el­ler an­dre.

» Jeg kan næ­sten ik­ke ken­de det an­det køn, som hen­des for­tæl­ling om fri­mær­ke­sam­lin­gen vi­ser.

Gam­mel krop og ungt sind

» Krop­pen er gam­mel, men hjer­nen og sin­det bli­ver ved med at væ­re ungt. Der er ik­ke no­get galt i at ha­ve dej­li­ge tan­ker, « si­ger hun og ler end­nu en gang af­væb­nen­de, for det er na­tur­lig­vis ik­ke hen­de selv, der er på ud­kig ef­ter en mand. Hun har så­le­des li­ge af­vist et æg­te­sk­ab­stil­bud fra en æl­dre her­re, der har set do­ku­men­tar­se­ri­en.

» Mar­ta har ik­ke for­an­dret sig, « for­tæl­ler Iza­bela Bil­in­ska, hun er præ­cis li­ge så snak­kesa­lig og hjer­te­varm, som hun hu­sker hen­de fra barn­dom­men.

Iza­bela Bil­in­ska - som er 37 år og ar­bej­der som se­kre­tær på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet - hav­de ik­ke skæn­ket barndommens fri­sør man­ge tan­ker, si­den mo­de­ren dø­de for ni år si­den. Men så så hun dokumentar- se­ri­en på DR og boo­k­e­de tid på en helt til­fæl­dig da­to:

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Sam­men med ve­nin­den Kir­sten, der dø­de un­der op­ta­gel­ser­ne til DRs dokumentar ’ Mar­ta & Guldsak­sen’, har Mar­ta Ale­xan­der­sen ar­ran­ge­ret ud­flug­ter og so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter for en grup­pe æl­dre, ’ Ro­la­tor­ban­den’, som grup­pen af 80- 94- åri­ge da­mer kal­der sig nu. Næ­ste tur går til Zoo­lo­gisk Ha­ve. » Det, me­ner en af de æl­dre, er et godt sted at mø­de mænd, « for­tæl­ler Mar­ta.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.