’’

BT - - NYHEDER - Mar­ta Ale­xan­der­sen, fri­sør

Jeg har ba­re kørt min for­ret­ning i 31 år. Jeg har al­drig skæn­ket det en tan­ke, at jeg gør no­get mær­ke­ligt. Det er jo al­le men­ne­sker. Og­så de for­d­ruk­ne. De er jo sø­de og ra­re. Der skal væ­re plads til os al­le

mig selv, « si­ger hun og krøl­ler util­freds an­sig­tet sam­men ved sy­net af sit spejl­bil­le­de for­an sig.

» Hvor bli­ver ti­den af? Man har så man­ge pla­ner og drøm­me, og li­ge plud­se­lig er det for sent. «

Det er mu­ligt, at ik­ke al­le Mar­ta Ale­xan­der­sen eg­ne drøm­me er ble­vet op­fyldt, men hen­des åben­hed og livs­glæ­de er en ga­ve til kun­der og na­bo­er. Med do­ku­men­ta­ren ’ Mar­ta & Guldsak­sen’ er hun og kun­der­ne med til at ned­bry­de al­der­s­for­dom­me, når snak­ken mel­lem de æl­dre da­mer går om, hvor man kan mø­de en mand.

Selv om man kom­mer op i åre­ne, er der og­så bå­de be­hov og tan­ker om samvær med

» Men det gik op for mig, at det fak­tisk er min mors fød­sels­dag, « for­tæl­ler hun og får et ek­stra knus af Mar­ta Ale­xan­der­sen.

In­den hun går, får Iza­bela Bil­in­ska en ny tid til farv­ning. Hun be­der Mar­ta om et bil­le­de af de to sam­men til min­de om de­res fæl­les for­tid. De krammer hjerte­ligt hin­an­den på gen­syn, mens næ­ste kun­de, den ru­la­torskub­ben­de Ri­ta, træ­der ind ad dø­ren. Hun er en af de an­dre stam­kun­der, der gør det sjovt at gå på ar­bej­de i ’ Sa­lon Guldsak­sen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.