Æg­te­sk­ab­stil­bud og fan­bre­ve

BT - - NYHE­DER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

GLÆ­DE

» Jeg har få­et et æg­te­sk­ab­stil­bud, « for­tæl­ler Mar­ta Ale­xan­der­sen om et af de man­ge te­le­fo­nopkald, der er fulgt i kølvan­det på DRs do­ku­men­tar­se­rie ’ Mar­ta & Guldsak­sen’ om hver­da­gen i hen­des fri­sør­sa­lon på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

» En æl­dre her­re er helt over­be­vist om, at vi pas­ser per­fekt sam­men. Han har ven­tet he­le li­vet på mig, si­ger han. Det er så char­me­ren­de. Men jeg skri­ver nu ik­ke un­der på no­get, « si­ger hun og ler, mens hun af­vi­ser, at det for­hold kan bli­ve til no­get. Der skal be­stemt et mø­de an­sigt til an­sigt til, for at kær­lig­hed kan op­stå.

Fle­re nye kun­der

Pro­gram­met har gi­vet Mar­ta Ale­xan­der­sen fle­re kun­de­af­ta­ler i ka­len­de­ren, men og­så me­re post bå­de af den gam­mel­dags slags i ku­vert og den mo­der­ne elek­tro­ni­ske via de so­ci­a­le me­di­er, så hun får hjælp af den ene søns kæ­re­ste til at se det he­le igen­nem og sva­re. Hen­des og kun­der­nes hi­sto­ri­er har rørt dan­sker­ne.

Mens vi sid­der i sa­lo­nen, kom­mer po­st­bud­det ind. Mar­ta ta­ler i telefon, i sto­len sid­der Iza­bela Bil­in­ski og ven­ter på at bli­ve klip­pet fær­dig. Po­st­bud­det kom­mer helt ind i sa­lo­nen, og gi­ver Mar­ta da­gens fan­brev i hån­den.

» Tu­sind tak, « si­ger Mar­ta til po­st­bud­det, der med et smil fort­sæt­ter sin dag i den si­len­de regn. I den an­den en­de af te­le­fo­nen­var en polsk fri­sørkol­le­ga fra Jyl­land, som Mar­ta ik­ke ken­der.

» Hun vil­le ba­re li­ge si­ge til­lyk­ke og øn­ske god på­ske, « for­tæl­ler Mar­ta Ale­xan­der­sen, da hun har lagt på.

Bre­vet er fra en her­re på Born­holm, som Mar­ta hel­ler ik­ke ken­der.

» Den må min se­kre­tær ta­ge sig af se­ne­re, « si­ger hun. Li­ge nu hand­ler det om kun­den i sto­len for­an hen­de, og så må al­le de sø­de frem­me­de men­ne­sker ven­te lidt.

Den sto­re po­si­ti­ve op­mærk­som­hed har over­ra­sket Mar­ta Ale­xan­der­sen, der ik­ke selv kun­ne se det in­ter­es­san­te i sin og kun­der­nes hver­dag.

» Der sker ik­ke no­get her. Det er ba­re al­min­de­li­ge men­ne­sker. Jeg tro­e­de al­drig, at det kun­ne bli­ve til no­get in­ter­es­sant, « for­tæl­ler Mar­ta Ale­xan­der­sen, om den­gang op­ta­gel­ser til pro­gram­met var i gang.

Pas­ser jo ba­re sin for­ret­ning

Folk kig­ger nu for­bi sa­lo­nen og skri­ver for at si­ge tak til hen­de. Det sy­nes hun nu ik­ke, der er no­gen grund til. Hun pas­ser jo ba­re sin for­ret­ning.

Man­dag er der luk­ket i sa­lo­nen, så da gik et par jy­ske fans for­gæ­ves med en ga­ve til Mar­ta. I ste­det måt­te de gi­ve den til kio­ske­je­ren ved si­den af. Ga­ven var en sær­lig pro­p­træk­ker og en stor øl til Al­lan, der når vej­ret er til det, hæn­ger ud og drik­ker øl på en mæl­ke­kas­se på den an­den si­de af ga­den.

» Den bli­ver han vir­ke­lig glad for, « si­ger Mar­ta Ale­xan­der­sen, der for­ven­ter, at han kom­mer for­bi sa­lo­nen se­ne­re på da­gen.

Gik du glip af ’ Mar­ta & Guldsak­sen’, kan de fi­re af­snit sta­dig ses på dr. dk/ tv. An­den sæ­son er af­talt, og op­ta­gel­ser­ne så småt gå­et i gang.

Der fin­des man­ge en­som­me æl­dre. Og­så i kvar­te­ret på Nør­re­bro i Kø­ben­havn, hvor ’ Sa­lon Guldsak­sen’ lig­ger. » Jeg kan ik­ke hol­de ud at se på, at de sid­der der ale­ne i de­res lej­lig­he­der og ser på æl­dre- tv. Så de kan mø­des her. De un­ge har det fint med de gam­le og om­vendt. De fin­der et fæl­les sprog. Det er dej­ligt, « for­tæl­ler Mar­ta Ale­xan­der­sen, mens hun klip­per Iza­bela Bil­in­ska. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Iza­bela Bil­in­ska kom sam­men med sin mor i ’ Sa­lon Guldsak­sen’, da hun var barn. Si­den mo­de­rens død for ni år si­den har hun ik­ke væ­ret her. Nu har hun fun­det til­ba­ge og bli­ver klip­pet på mo­de­rens fød­sels­dag. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.