Bor­nedal hy­ret til ny

Den suc­ces­ri­ge in­struk­tør ka­ster sig over hi­sto­ri­en om mor­det i Fin­derup La­de

BT - - KULTUR - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

GEN­TA­GEL­SE

Fil­min­struk­tø­ren Ole Bor­nedal ven­der til­ba­ge som dra­main­struk­tør på DR. Ef­ter suc­ce­sen med ’ 1864’ har DR bedt Ole Bor­nedal om at in­stru­e­re end­nu en hi­sto­risk dramaserie, den­ne gang om det be­røm­te mord på den dan­ske kon­ge Erik Klip­ping.

Se­ri­en er en ga­ve, som DR gi­ver til dan­sker­ne i dag, 1. april, hvor me­di­e­virk­som­he­den fyl­der 90 år. Men når op­ta­gel­ser­ne om kort tid går i gang, vil Ole Bor­nedal bli­ve holdt i kort snor.

Et kon­tro­l­ud­valg ned­sat af DRs be­sty­rel­se skal sik­re, at se­ri­en ik­ke træ­der no­gen over tæ­er­ne.

Da ’ 1864’ gled over skær­men sid­ste år, ud­lø­ste se­ri­en en lavi­ne af kri­tik fra fle­re si­der. Se­ri­en var bå­de ’ po­li­ti­se­ren­de’, ’ hi­sto­risk ukor­rekt’ og sku­e­spil­ler­ne tal­te med for­kert di­a­lekt. For at und­gå at det gen­ta­ger sig med den nye dramaserie, har DRs be­sty­rel­se ned­sat et ud­valg af po­li­ti­ke­re, eks­per­ter og re­præ­sen­tan­ter fra for­skel­li­ge in­ter­es­se­grup­per i Dan­mark.

Kjær­s­gaard som ud­valgs­for­mand

Dansk Fol­ke­par­tis vær­di­o­rd­fø­rer Pia Kjær­s­gaard er for­mand for kon­tro­l­ud­val­get, og hun vil blandt an- det sik­re, at se­ri­ens ho­ved­per­son, Erik Klip­ping, bli­ver frem­stil­let i et or­dent­ligt lys:

Den rig­ti­ge di­a­lekt

» Sid­ste gang så vi, at Grund­lovens fa­der, Mon­rad, blev gjort til en gal mand og dybt usym­pa­tisk. Så jeg tør da slet ik­ke tæn­ke på, hvad Ole Bor­nedal kan fin­de på at gø­re ved Erik Klip­ping, « si­ger Pia Kjær­s­gaard.

Hi­sto­ri­en ud­spil­ler sig i året 1286. På det tids­punkt var der sta­dig en del dan­ske­re, der end­nu ik­ke hav­de kon­ver­te­ret til kri­sten­dom­men og sta­dig til­bad de he­den­ske gu­der. Tvangskrist­nin­gen af dan­sker­ne ven­tes at fyl­de en del i se­ri­en, og der­for sid­der der i kon­tro­l­ud­val­get og­så en re­præ­sen­tant for de godt og vel 1.000 nu­le­ven­de ase­tro­en­de i Dan­mark.

Præ­cis som i hi­sto­ri­ebø­ger­ne

» Det er vig­tigt for os, at dan­sker­nes op­rin­de­li­ge re­li­gion ik­ke bli­ver frem­stil­let som me­re pri­mi­tiv end kri­sten­dom­men, når der f. eks. vi­ses ru­ne­sten og he­den­ske ri­tu­a­ler, « si­ger Thor Gud­munds­son fra Dansk He­densk Sel­skab.

I kon­tro­l­ud­val­get vil der og­så sid­de hi­sto­ri­ke­re, der skal sik­re, at al­ting i se­ri­en fo­re­går præ­cis, som hi­sto­ri­ebø­ger­ne fo­re­skri­ver, li­ge­som der vil sid­de re­præ­sen­tan­ter fra kvin­de­be­væ­gel­sen, en ræk­ke re­li­gi­øse min­dre­tal og Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

Der er end­nu ik­ke meldt no­get ud om, hvil­ke sku­e­spil­le­re der kom­mer til at med­vir­ke i se­ri­en. Kil­der si­ger imid­ler­tid til BT, at Kim Bod­nia er i spil til rol­len som Erik Klip­ping, og at han ef­ter sit exit fra ’ Broen’ har få­et frie hæn­der til at be­stem­me ka­rak­te­rens ud­vik­ling.

DRs nye hi­sto­ri­ske sats­ning har få­et ar­bejds­tit­len ’ La­den’. Se­ri­en kom­mer til at be­stå af ot­te af­snit, der bli­ver sendt i april 2016.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

DR har bedt Ole Bor­nedal om at in­stru­e­re end­nu en hi­sto­risk dramaserie, den­ne gang om det be­røm­te mord på den dan­ske kon­ge Erik Klip­ping. Til høj­re ses ’ De sam­men­s­vor­ne ri­der fra Fin­derup’ ef­ter mor­det på Erik Klip­ping 1286, ma­let af Ot­to Ba­che i 1882. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.