Kul­tur Blev fy­ret fra DR

I dag fejrer DR 90 års fød­sels­dag. BT har bedt jour­na­list Ole Step­hen­sen skri­ve en per­son­lig ju­bilæum­hil­sen til me­di­e­gi­gan­ten

BT - - KULTUR -

Fy­rin­gen blev i øv­rigt fo­re­ta­get af Bør­ne- og Ung­doms­af­de­lin­gens ny­til­t­rå­d­te chef, Mo­gens Vem­mer, der vist hel­le­re vil­le bru­ge pen­ge­ne på ’ P4 i P1’ og på det, der se­ne­re skul­le bli­ve døbt ’ Ver­dens bed­ste bør­ne- tv’.

Mo­gens Vem­mer var på man­ge må­der ud­tryk for den lidt fan­de­ni­vold­ske, kre­a­ti­ve hold­ning, der præ­ge­de ud­vik­lin­gen i Dan­marks Ra­dio i de år, hvor man­ge af top­fol­ke­ne kom fra sko­le­ver­de­nen.

Øko­no­misk kre­a­ti­vi­tet

Da for­sø­get med en stats­ra­dio­fo­ni blev sat i sving i 1925, og Stats­ra­dio­fo­ni­en for al­vor blev en per­ma­nent in­sti­tu­tion året ef­ter, var det med kam­mer­san­ger Emil Holm ved sty­repin­den. Hvis vi skal over­fø­re Emil Holms kom­pe­ten­cer til i dag, bur­de det nok væ­re Kim Lar­sen, der sad i ge­ne­ral­di­rek­tø­rens stol, se­kun­de­ret af Uf­fe Holm som me­di­e­di­rek­tør. Så kun­ne Linda P. væ­re chef for Ung­doms­af­de­lin­gen.

Men selv­føl­ge­lig har DR gen­nem­gå­et en ud­vik­ling, der på man­ge må­der lig­ner an­dre de­le hvor lær­de folk ud­dan­ne­de lyt­ter­ne. Det blev in­di­mel­lem no­get høj­pan­det, så hvad var me­re na­tur­ligt end at la­de sko­le­læ­rer­ne ta­ge over, skar­pt fulgt af jour­na­li­ster­ne.

Da jeg an­den gang stif­te­de be­kendt­skab med Dan­marks Ra­dio, var det ik­ke, for­di jeg blev smidt ud, men for­di jeg ik­ke kun­ne kom­me ind. Det var i 1981. På det tids­punkt var det en jour­na­list, der var chef for TV- Avi­sen, nem­lig Hans Mor­ten Ru­bin. Ul­la Ter­kel­sen var redaktionschef, og jeg var an­sø­ger til en stil­ling som repor­ter på TV- Avi­sen.

Jeg gik til skærm­prø­ve, hvor jeg skul­le in­ter­viewe in­for­ma­tions­che­fen for Danida, Klaus Laur­sen. In­ter­viewet gik godt, og jeg fik se­ne­re at vi­de, at min skærm­test og­så var gå­et godt. Men Hans Mor­ten vil­le ik­ke ha­ve mig in­den for dø­re­ne, for­di min bror ( Erik Step­hen­sen, red.) i for­vej­en var an­sat på TVA­vi­sen, og jeg var me­get ung.

Mo­nopol blev brudt

» Det vil lug­te for me­get af ne­po­tis­me, « sag­de han og fort­sat­te:

» Gå ud og prøv no­get an­det, Se og Hør el­ler Ude og Hjem­me, jeg er li­geg­lad, ba­re prøv no­get an­det. «

Jeg var 25 år på det tids­punkt, og del­vis gro­un­ded i mit jour­na­li­stjob i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske pres­se, for­di den po­li­ti­ske re­dak­tør men­te, jeg flir­te­de for me­get med kom­mu­ni­ster­ne.

Hans Mor­ten Ru­bins nej åb­ne­de imid­ler­tid nye mu­lig­he­der. For der var an­dre i hu­set, der godt kun­ne bru­ge mig. Der gik ik­ke ret lang tid, før jeg fik en op­ring­ning fra en per­son, der skul­le kom­me til at be­ty­de me­get for mit vi­de­re liv i tv- bran­chen. Det var tv- pro­du­ce­ren Pe­ter Her­forth. af mo­de si­den. Pe­ter var ble­vet pro­du­cer på et pro­gram med de to stær­ke­ste vær­ter i dansk tv no­gen­sin­de, Hans Ge­orgMøl­ler og Gre­gers Dirck­in­ck­Holm­feld. Pro­gram­met hed ’ Lør­dags Ka­na­len’ – det blev in­spira­tions­kil­de til ’ Ele­va2ren’, der gik i luf­ten på TV2, da DRs mo­nopol blev brudt i 1988. Og hjer­ner­ne bag ’ Ele­va2ren’ kom al­le fra ’ Lør­dags Ka­na­len’, Jør­gen Kold­bæk, Ka­ren Thi­sted, ’ Den be­støv­le­de kat’ og man­ge an­dre, inkl. mig selv, sag­de hund­en.

DR gik nær­mest i sort

Dan­marks Ra­dios tv gik nær­mest i sort, da mo­nopol­brud­det var en re­a­li­tet. Gam­le ven­ner blev fjen­der, med den tid­li­ge­re Ra­dio­a­vis- chef Jør­gen Schlei­mann og Ul­la Ter­kel­sen i spid­sen.

Og på un­der­hold­nings­si­den ske­te der ab­so­lut in­tet, før den re­la­tivt nyud­nævn­te DR- un­der­hold­nings­chef, Jarl Fri­is- Mik­kel­sen, i mid­ten af 90er­ne ind­køb­te ret­tig­he­der­ne til ver­dens bed­ste un­der­hold­nings­pro­gram, ’ Husk li­ge tand­bør­sten’, og hy­re­de en re­la­tivt ukendt vært fra Mo­gens Vem­mers af­de­ling, Cas­per Christensen. Og så ved vi vist al­le, hvad vi ta­ler om. Si­den har Dan­marks Ra­dio haft stort held med ind­køb­te for­ma­ter, men bort­set fra tv- dra­ma har det væ­ret så som så med selv at hit­te på no­get.

Nu har jeg skre­vet mig varm og kun­ne ha­ve lyst til at bli­ve ved, men jeg skal jo slut­te på et tids­punkt, og det vil jeg gø­re med at øn­ske vo­res al­le sam­mens Dan­marks Ra­dio til­lyk­ke med de 90 år.

DR har væ­ret igen­nem pro­fes­sor-, sko­le­læ­rer- og jour­na­list­pe­ri­o­den, og er i gang med sin DJØF- pe­ri­o­de. Lur mig, om ik­ke vi snart går ind i hånd­vær­ker­pe­ri­o­den og får ’ Bon­de­rø­ven’ som ny ge­ne­ral­di­rek­tør. Det vil væ­re ny­ska­ben­de.

Bu­ster Lar­sen som gri­se­hand­ler Oluf Lar­sen med hund­en Kvik i ’ Ma­ta­dor’ fra 1978- 1981. Fo­tos: Scan­pix

Eric Da­ni­el­sen, op­læ­ser på den før­ste TV- Avis i 1965.

Gun­nar ’ Nu’ Han­sen med Gret­he og Jør­gen Ing­mann i showet ’ Gun­nar Nu Han­sen har gæ­ster’ i 1965.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.