’’

BT - - KULTUR -

DR har væ­ret igen­nem pro­fes­sor-, sko­le­læ­rer- og jour­na­list- pe­ri­o­den, og er i gang med sin DJØF- pe­ri­o­de. Lur mig, om ik­ke vi snart går ind i hånd­vær­ker­pe­ri­o­den og får ’ Bon­de­rø­ven’ som ny ge­ne­ral- di­rek­tør

» Pu­bli­kum skal jo nø­digt tro, at det er pi­geko­ret, det her, « sag­de han vredt til mig un­der en kir­ke­kon­cert.

Ver­dens bed­ste bør­ne- tv

Må­ske var den slags lidt gam­mel­dags hold­nin­ger og­så for­kla­rin­gen på, at Stats­ra­dio­fo­ni­ens Dren­ge­kor blev op­sagt af Dan­marks Ra­dio i 1968, no­gen­lun­de sam­ti­dig med ung­doms­op­rø­rets ind­t­og på uni­ver­si­te­ter­ne, og kun ét år før ko­ret kun­ne fejre sit 50 års ju­bilæum. af sam­fun­dets vig­ti­ge funk­tio­ner. Så i dag sid­der DJØFer­ne Mi­cha­el Chri­sti­an­sen og Maria Hør­by Rønn so­lidt i så­vel for­mands­sad­len som ge­ne­ral­di­rek­tør­sad­len. Og det er så som så med den fan­de­ni­vold­ske kre­a­ti­vi­tet på det kunst­ne­ri­ske om­rå­de – kre­a­ti­vi­te­ten ek­si­ste­rer vist mest på den øko­no­mi­ske plat­form, jf. grand­prixskan­da­len.

Pro­fes­sor­pe­ri­o­den var Dan­marks Ra­dios før­ste tid. Det var med fored­rags­ud­sen­del­ser,

Al­le kom fra ’ Lør­dags Ka­na­len’

Han hav­de øge­nav­ne som ’ Den be­støv­le­de kat’, for­di han al­tid gik i cow­boy­støv­ler, og ’ Pe­ter Røg’ på grund af sin for­kær­lig­hed for at for­stær­ke ly­s­ef­fek­ten i mu­sikpro­duk­tio­ner med vold­som røg. Det er al­drig gå­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.