Su­per Bri­an kun­ne be­sej­res – men al­drig knæk­kes

Bri­an Nielsen hav­de al­tid sit show­mans­hip og hjer­te med i rin­gen. Og det gjor­de ham po­k­kers nem at hol­de af

BT - - NAVNE - Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

50 ÅR I DAG

OL i Bar­ce­lo­na 1992: Da Bri­an Nielsen pas­se­re­de den tri­um­fe­ren­de cu­ba­ner Ro­ber­to Ba­la­do, kun­ne den dan­ske bok­se­bam­se al­li­ge­vel ik­ke dy sig. Den cu­ban­ske bok­se­stjer­ne, der net­op hav­de slidt sig til fi na­len, fi k et or­dent­ligt klask i rum­pet­ten samt et kækt smil fra svær­væg­te­ren fra Kor­sør.

Si­tu­a­tio­nen for­tæl­ler me­get godt hi­sto­ri­en om Su­per Bri­an, der i dag run­der 50 år. For selv om han li­ge hav­de tabt en OL- se­mi­fi na­le, kun­ne glim­tet i øjet ik­ke knæk­kes. Og det blev sti­len for re­sten af hans kar­ri­e­re. De ek­stra ki­lo på si­de­be­ne­ne røg al­drig af, og bok­se­e­gen­ska­ber­ne score­de sjæl­dent hø­je ka­rak­te­rer på den kunst­ne­ri­ske ska­la – til gen­gæld hav­de Bri­an Nielsen al­tid sit show­mans­hip og hjer­te med sig i rin­gen. Det gjor­de ham po­k­kers nem at hol­de af.

Na­tio­nens ynd­ling

Det end­te med OL- bron­ze til Bri­an Nielsen den som­mer i 1992. Og sam­men med de ny­kå­re­de dan­ske fod­bol­d­eu­ro­pa­me­stre blev den fi lter­lø­se gav­fl ab he­le na­tio­nens ynd­ling. Der gik hel­ler ik­ke lang tid, før pro­mo­tor Mo­gens Pal­le lok­ke­de med en kon­trakt, der blev start­skud­det til en fa­sci­ne­ren­de kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel.

In­den læn­ge hav­de Su­per Bri­an sik­ret sig ver­dens­mester­ska­bet hos det lil­le IBO­for­bund. Et mester­skab, han for­sva­re­de mod blandt an­dre en al­dren­de Lar­ry Hol­mes, der 17 år tid­li­ge­re hav­de vun­det over in­gen rin­ge­re end Muham­mad Ali.

Og det blev nær­mest en na­tio­nal be­gi­ven­hed, når Bri­an Nielsen kamp for kamp åd sig ind på le­gen­da­ri­ske Ro­cky Marci­a­nos re­kord som den svær­væg­ter, der hav­de vun­det fl est kam­pe i træk.

Re­kor­den stod til at bli­ve dansk 18. ju­ni 1999 i Vej­le. Bri­an Nielsen skul­le blot be­sej­re upå­ag­te­de Di­ck Ry­an, og sejr num­mer 50 samt le­gen­de­sta­tus vil­le væ­re i hus. I 11 om­gan­ge ham­re­de dan­ske­ren løs på Ry­an, uden at ame­ri­ka­ne­ren vil­le gi­ve sig. I kam­pens sid­ste om­gang var Bri­an Nielsen fuld­stæn­dig de­hy­dre­ret, og med et vildt blik i øj­ne­ne fam­le­de han zom­bie­ag­tigt rundt i rin­gen. Kam­p­le­de­ren så in­gen an­den ud­vej end at stop­pe kam­pen.

22.000 til­sku­e­re

Trods den enor­me skuff el­se gik der ik­ke man­ge da­ge, før en smi­len­de Su­per Bri­an ud­så sig nye og stør­re mål. Og to år se­ne­re stod han over for bok­se­hi­sto­ri­ens nok to mest fryg­te­de knyt­næ­ver. Dem, der sad på sel­ve­ste Mi­ke Ty­son. For­an 22.000 til­sku­e­re i Par­ken kla­re­de Bri­an Nielsen seks om­gan­ge – pri­mært på hjer­te frem for hjer­ne – mod en glubsk og til ti­der fru­stre­ret Ty­son. Til sidst stop­pe­de en øjenska­de hos dan­ske­ren kam­pen.

Eft er Ty­son- kam­pen bok­se­de Bri­an Nielsen et par li­ge­gyl­di­ge kam­pe, in­den bøvl med knæ­et i som­me­ren 2003 fi k ham til at læg­ge bok­se­hand­sker­ne op på loft et. Ot­te år se­ne­re hen­te­de han dem dog ned igen til en kamp mod den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster, Evan­der Ho­ly­fi eld. Su­per Bri­an tab­te eft er 10 om­gan­ge, hvor­eft er han gen­nem­ban­ket – men stors­mi­len­de – an­non­ce­re­de, at han var klar til fl ere kam­pe. Vi ven­ter sta­dig.

Læs stort in­ter­view med Bri­an Nielsen i Spor­ten

For­an 22.000 til­sku­e­re i Par­ken kæm­pe­de Bri­an Nielsen mod den fryg­te­de ame­ri­ka­ner Mi­ke Ty­son. Ef­ter seks om­gan­ge stop­pe­de en øjenska­de kam­pen for dan­ske­ren. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.