For­bud­te fø­lel­ser

BT - - TV - HI­STO­RISK DRA­MA

Der fi ndes næp­pe et me­re dra­ma­tisk kær­lig­heds­dra­ma i dan­marks­hi­sto­ri­en end aff æren mel­lem Chr. VII’s ty ske livlæ­ge, Jo­hann Stru­en­see, og den en­gelsk­fød­te dron­ning af Dan­mark, Ca­ro­li­ne Mat­hil­de, i star­ten af 1770’ er­ne. I lø­bet af de sid­ste 40 år har en ræk- ke fi lma­ti­se­rin­ger af det­te be­væ­gen­de ka­pi­tel i dansk hi­sto­rie væ­ret på teg­ne­bræt­tet, men først med Ni­ko­laj Ar­cels ” En kon­ge­lig aff ære” er der pro­du­ce­ret en dansk spil­le­fi lm om et af vort lands mest fa­sci­ne­ren­de dra­ma­er. Med ud­gangs­punkt i det pi­kan­te og livs­far­li­ge tre­kants- dra­ma mel­lem den sta­digt me­re sinds­sy­ge kong Chri­sti­an ( Mikkel Boe Føls­gaard), op­lys­nings­man­den og ide­a­li­sten Stru­en­see ( Mads Mik­kel­sen), og den un­ge, men stær­ke dron­ning Ca­ro­li­ne Mat­hil­de ( Ali­cia Vi­kan­der), er fi lmen en gri­ben­de for­tæl­ling om et pas­sio­ne­ret, for­budt kær­lig­heds­for­hold, som for­an­dre­de en hel na­tion - et dra­ma om mo­di­ge ide­a­li­ster, der ri­si­ke­re­de alt for at ba­ne vej­en for fri­hed til et helt folk.

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Fil­men blev no­mi­ne­ret til en Oscar for Bed­ste uden­land­ske fi lm. ( DR1)

Den dra­ma­ti­ske kær­lig­heds­hi­sto­rie mel­lem dron­ning Ca­ro­li­ne Mat­hil­de af Dan­mark ( Ali­cia Vi­kan­der) og Jo­han Stru­en­see ( Mads Mik­kel­sen), Kong Chri­sti­an d. VII’s livlæ­ge, be­skri­ves over­be­vi­sen­de i Ni­ko­laj Ar­cels pris­be­løn­ne­de fi lm fra 20012.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.