MI­LO­SE­VIC AN­KLA­GET FOR FOL­KE­MORD

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 14 år si­den 2001:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du er god til at ta­ge for dig af li­vets tag- selv- bord, og der er mas­ser at by­de på i dag. Du kan med for­del for­bed­re di­ne ar­bejds­mæs­si­ge chan­cer. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er vig­tigt, at du hver­ken er kri­tisk over­for an­dre el­ler over­for dig selv. Det vil nem­lig ik­ke hjæl­pe dig frem på no­gen som helst må­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har me­re held med dig, end du må­ske selv går rundt og tror. Det er vig­tigt, at du får sagt no­get be­stemt til en be­stemt per­son. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer di­ne tan­ker, så er det kun dig selv, som kan for­an­dre din si­tu­a­tion, og det er da no­get, som du øn­sker. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er vig­tigt, at du ik­ke bru­ger kr­udt og ener­gi på at vil­le for­an­dre an­dre, men i ste­det for bru­ger ener­gi på at æn­dre no­get i dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er my­re­fl it­tig som sæd­van­lig, og det bli­ver du be­løn­net for. Der er en per­son om­kring dig, som øn­sker din hjælp, hvil­ket kun vil glæ­de dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er no­get, som du er i tvivl om. Det er en god idé at ta­le med en eks­pert på om­rå­det om det, så­le­des at du får den bedst mu­li­ge hjælp. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har lyst til at ska­be en stør­re for­an­dring i dit liv. Det er en god idé med struk­tur og plan­læg­ning, og til at ta­le med en ven om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

136). ( Svær 13). ( Mid­del 6). ( Nem

Den tid­li­ge­re ser­bi­ske præ­si­dent Slo­bo­dan Mi­lo­se­vic bli­ver an­holdt og ar­re­ste­ret i Beo­grad, an­kla­get for fol­ke­mord, for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den og over­træ­del­ser af Genéve- kon­ven­tio­nen. Slo­bo­dan Mi­lo­se­vic blev frem­stil­let ved Krigs­for­bry­der­dom­sto­len i Haag.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.