’ VI SKAL NOK FÅ D

Mikkel Kes­slers pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, er ik­ke i tvivl om, at kam­pen mod Ward bli­ver en re­a­li­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BOKSEPOLITIK Sø­ren Sor­gen­fri i London ssf@ spor­ten. dk

Skal Mikkel Kes­sler bok­se mod An­dre Ward - ja el­ler nej?

Et spørgs­mål hvor sva­ret har stå­et hen i det uvis­se de se­ne­ste uger. Men der bli­ver ar­bej­det in­tenst på at få kam­pen til at ske. Og det med stor op­ti­mis­me, for­tæl­ler Mikkel Kes­slers pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, til BT.

» Jeg er helt sik­ker på, det vil lyk­kes for os at få ar­ran­ge­ret den kamp. Det har jeg den stør­ste tro på, « si­ger han.

Men der er man­ge uaf­kla­re­de delspørgs­mål, der skal fin­de de­res kon­klu­sio­ner, før ho­ved­spørgs­må­let en­de­gyl­digt kan be­sva­res.

» Der er et styk­ke ar­bej­de at gø­re, men når alt kom­mer til alt, er jeg sik­ker på, at vi for vo­res part nok skal få Ward/ Kes­sler- kam­pen på be­ne­ne, og så vil det selv­føl­ge­lig væ­re op til Mikkel at sva­re ja el­ler nej. « Er du i tvivl, om Kes­sler vil? » Jeg tror, at han vil, men vi kom­mer til et punkt, hvor han en­de­gyl­digt skal ta­ge stil­ling til, om han er klar på at gå i rin­gen igen, men der er et pus­le­spil, der skal læg­ges først. «

Der er et stør­re po­li­tisk spil i gang om Mikkel Kes­slers bok­se­frem­tid.

Vil ik­ke mø­des

Bok­se­for­bun­det WBA kræ­ver, at An­dre Ward sæt­ter sit Su­per Cham­pion- bæl­te på spil i et ob­liga­to­risk ti­tel­for­svar mod for­bun­dets ver­dens­me­ster, Carl Froch.

Ame­ri­ka­ne­ren og eng­læn­de­ren er dog ik­ke spe­ci­elt in­ter­es­se­re­de i at mø­de hin­an­den. Carl Froch vil kun mø­de An­dre Ward på hjem­me­ba­nen i Not­ting­ham med hen­vis­ning til, at før­ste gang, de to mød­tes, ske­te det på ame­ri­kansk grund, og der­for har eng­læn­de­ren en hjem­me­kamp ’ i ban­ken’.

Det ar­gu­ment kø­ber An­dre Ward ik­ke.

» Jeg kom­mer ik­ke til Not­ting­ham. Det står fast, hvis det kan bli­ve på Wem­bley i London, så kan de ba­re rin­ge, men ik­ke i hans hjem­by, « si­ger han.

» Da vi bok­se­de i USA var det i At­lan­tic Ci­ty på den ame­ri­kan­ske øst­kyst. Jeg bor på vest­ky­sten, og At­lan­tic Ci­ty er en seks ti­mers fly­ve­tur for mig. Det var li­ge så me­get en ’ on the ro­ad’- kamp for mig, som det var for ham. «

Carl Froch to­ne­de i går frem på en­gelsk ra­dio og sag­de:

» Jeg vil­le el­ske at mø­de ham på Ci­ty Gro­und ( Not­ting­ham Fo­re­sts hjem­me­ba­ne, red.). Der hvor min fa­vo­rit­fod­bold­klub hol­der til. Han har af­vist det, og selv om han si­ger, at han er vil­lig til at bok­se et an­det sted i Eng­land, tror jeg ik­ke, bok­se­fans skal la­de sig ri­ve med. Jeg tror ik­ke, det kom­mer til at ske. Bå­den er ved at væ­re sej­let, « sag­de Carl Froch.

Han åb­ner i ste­det for en kamp mod Julio Cha­vez.

Spil for gal­le­ri­et

I Kes­sler- lej­ren er Nis­se Sau­er­land sik­ker på, at An­dre Ward vil væl­ge at bok­se mod dan­ske­ren.

» Hvis jeg skal væ­re helt ær­lig, tror jeg, at det he­le er et spil for gal­le­ri­et. Jeg tviv­ler på, at Carl Froch no­gen­sin­de går i rin­gen igen. Han lig­ner en, der vil la­de sig pen­sio­ne­re på top­pen. Han har tjent si­ne pen­ge og få­et stil­let sin sult, « si­ger han.

» Vi er i di­a­log med Ward, og det går den rig­ti­ge vej, men li­ge nu kan vi ik­ke si­ge, om kam­pen bli­ver i USA el­ler i Kø­ben­havn. Det er lidt kom­pli­ce­ret at for­hand­le med Ward, for­di han læn­ge har væ­ret i en juri­disk strid med sin tid­li­ge­re pro­mo­tor, Dan Goos­sen, der plud­se­lig dø­de, hvil­ket ik­ke gjor­de den sag let­te­re at få løst. Nu er han så i stald hos rap­pe­ren Jay- Z, og al­le de in­ter­es­sen­ter og nye for­hold kræ­ver tå­l­mo­dig­hed, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Mikkel Kes­sler har stå­et an­sigt til an­sigt med Ward til­ba­ge i 2009 i Oakland. Her vandt An­dre Ward det bæl­te, WBA nu vil ha­ve ham til at sæt­te på høj­kant ef­ter blot at ha­ve væ­ret i rin­gen to gan­ge i lø­bet af de se­ne­ste tre år som føl­ge af det juri­di­ske slags­mål med sin tid­li­ge­re pro­mo­tor.

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.