Dansk bok­se­brag drop­pet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LAGT PÅ IS Sø­ren Sor­gen­fri i London ssf@ spor­ten. dk

Team Sau­er­land har de se­ne­ste uger ud­ført de ind­le­den­de øvel­ser med hen­blik på at få en stor­stil­let ren dansk fight på be­ne­ne - mø­det mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen i su­per­mel­lemvægt.

En in­tern rød- hvid om­gang, der kan få det til at krib­le i bok­se­hand­sker­ne hos dan­ske bok­se­fans og med det ek­stra kryd­de­ri, at kam­pen skul­le væ­re om et le­digt eu­ro­pa­mester­skab.

Desvær­re er am­bi­tio­ner­ne lagt i skuf­fen. Det for­tæl­ler Nis­se Sau­er­land til BT.

» Det ser ik­ke ud til, at den kamp kom­mer til at bli­ve til no­get. Det er ik­ke no­get, jeg bru­ger me­re tid på, « si­ger han.

År­sa­gen til det for­li­ste bok­se­brag er øko­no­mi.

» Den pur­se ( ho­norar, red.), som Ru­dy for­lan­ger, er gan­ske en­kelt for stor. Man skal hu­ske, at det vil væ­re en stor kamp i Dan­mark, men der vil jo ik­ke væ­re de sam­me kom­merci­el­le mu­lig­he­der, som da Ru­dy bok­se­de mod Bri­an Ma­gee, men det er en pur­se i sam­me stør­rel­se, som Ru­dy øn­sker. «

Så Ru­dy Mar­kus­sen er for grå­dig?

» Jeg ved ik­ke, om jeg vil si­ge grå­dig, men han har ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger til øko­no­mi­en i så­dan en kamp, og hans øko­no­mi­ske krav er gan­ske en­kelt for sto­re, så det er ik­ke no­get, vi går vi­de­re med. «

Ru­dy Mar­kus­sen har på grund af en nak­ke­ska­de ik­ke bok­set i me­re end to år.

En du­el mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen ( fo­to) og Pa­tri­ck Nielsen ser ik­ke ud til at bli­ve til no­get li­ge nu. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.