’ Du har ret, Tin­kov’

Lan­ce Arm­strong bak­ker op om Oleg Tin­ko­vs idéer om at æn­dre cy­kel­spor­ten. Bjar­ne Ri­is bli­ver nævnt i de­bat­ten

BT - - RIIS SMIDT UD - OP­BAK­NING Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk lavg@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang og AFP

Las­se Vø­ge Oleg Tin­kov vil re­for­me­re cy­kel­spor­ten, og han får op­bak­ning af in­gen rin­ge­re end Lan­ce Arm­strong.

Ame­ri­ka­ne­ren, som i sin tid vandt Tour de Fran­ce syv gan­ge i træk, men si­den blev fra­ta­get sej­re­ne og dømt for do­ping, skrev i går di­rek­te til Tin­koff- Saxo- eje­ren på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

For­in­den hav­de Tin­kov gjort re­de for sit syns­punkt om frem­ti­den i pro­fes­sio­nel cyk­ling.

Ti­den med ’ de gam­le’ sport­s­di­rek­tø­rer som Bjar­ne Ri­is, der ik­ke læn­ge­re er hos Tin­koff- Saxo, ef­ter Oleg Tin­kov og Ri­is søn­dag blev eni­ge om at ri­ve kon­trak­ter­ne imel­lem dem i styk­ker, bør slut­te.

Det var en af ho­ved­po­in­ter­ne i det Twit­ter- op­slag, som Oleg Tin­kov i går del­te med si­ne man­ge tu­sin­de føl­ge­re.

Sport­s­di­rek­tør- job­bet hand­ler ik­ke ba­re om at ud­stik­ke ret­nings­linjer fra en bil­ra­dio el­ler mo­ti­ve­re ryt­ter­ne, hvil­ket Ri­is iføl­ge Tin­kov var uover­truf­fen til. At le­de et hold hand­ler og­så om ke­de­ligt, mo­no­tont kon­to­r­ar­bej­de.

» Her er mit syns­punkt: Cy­kel­spor­ten er nødt til at for­an­dre sig... el­ler dø, el­ler må­ske ba­re sprin­ge fra skan­da­le til skan­da­le, « lød det fra Oleg Tin­kov.

Po­si­tiv Arm­strong

Lan­ce Arm­strong, der må be­teg­nes som et af cy­kel­spor­tens må­ske al­ler­stør­ste nav­ne gen­nem ti­den og har fan­ta­sti­ske ryt­ter­præ­sta­tio­ner på cv’et, men og­så ri­ge­ligt med skandaler, bød sig over­ra­sken­de til med en kom­men­tar. Og det vel at mær­ke med en po­si­tiv en af slagsen.

» Oleg, jeg er ik­ke sik­ker på, om det rent fak­tisk er dig, der har skre­vet det­te, da det ad­skil­ler sig en del fra dit nor­ma­le brok­ke­ri, men hvis det er, bra­vo, jeg er enig i næ­sten det he­le, « skrev Lan­ce Arm­strong.

Lan­ce Arm­strong har god grund til at tviv­le. Ale­ne i den se­ne­ste uge har Oleg Tin­kov haft Twit­ter- sig­te­kor­net indstil­let mod Bjar­ne Ri­is og især dan­ske cy­kel­fans, der har brok­ket sig over be­hand­lin­gen af den nu for­hen­væ­ren­de team ma­na­ger på Tin­koff- Saxo.

Selv­om skin­net må­ske bed­ra­ger for Oleg Tin­kov, er den alt­så den­ne gang god nok iføl­ge rus­se­ren selv - det er ham, der har gri­flet si­ne hold­nin­ger ned. Og det var han ik­ke sen til at po­in­te­re over for Arm­strong.

» Hej Lan­ce! Det var mig, men tek­sten er ble­vet over­sat til en­gelsk af min per­son­li­ge as­si­stent. Nog­le gan­ge un­der­hol­der jeg her, men den­ne gang er jeg se­ri­øs, « skrev Oleg Tin­kov til­ba­ge til den ame­ri­kan­ske ver­dens­stjer­ne.

Om det så er Tin­ko­vs po­in­te med, at folk som Bjar­ne Ri­is og bel­gi­e­ren Jo­han Bruy­ne­el bør hø­re for­ti­den til i cy­kel­spor­ten, at Arm­strong er enig i, blev al­drig ud­dy­bet.

Oleg Tin­kov po­in­te­r­er og­så i sit ind­læg, at cy­kel­hol­de­ne an­no 2015 er dybt af­hæn­gi­ge af sponsor­ind­tæg­ter, og der­for skal der ske for­an­drin­ger, så hol­de­ne bli­ver selv­kø­ren­de på den øko­no­mi­ske lan­de­vej i frem­ti­den.

Oleg Tin­kov luf­te­de i går si­ne syns­punk­ter om frem­ti­dens sport­s­di­rek­tø­rer i cyk­ling, og det fik Lan­ce Arm­strong til at re­a­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.